Burimet

Programi Y - Manual praktik për edukatorë

Ideja e përgatitjes së këtij udhëzuesi/mjeti praktik për edukatorë është bazuar në lehtësimin e procesit të përgatitjes dhe zbatimit të punëtorive edukative nga Programi Y, dhe të kuptuarit pse disa gjëra bëhen në një mënyrë të caktuar, bashkë me një sërë këshillash praktike të mbledhura prej personelit të projektit, me përvojë më të gjatë se 15 vjet në zbatimin e punëtorive në BeH dhe vendet e rajonit, profesorë, pedagogë, mësimdhënës dhe edukatorë bashkëmoshatarë.

2.05 MB • CARE International Balkans 2023

Analiza e Gjendjes mbi Edukimin për Drogat në Arsimin Parauniversitar në Shqipëri

Kjo analizë ofron gjetje cilësore përmes ekspertizës në evidentimin e tematikave dhe hapësirave për integrimin e çështjeve që lidhen me abuzimin me drogat, në kurrikulat e lëndëve biologji, qytetari, psikologji, edukim fizik, sporte dhe shëndet në cikle të ndryshme shkollimi. Për realizimin e saj u morën në shqyrtim rreth 45 programe mësimore të klasave 1-12. Analiza e gjendjes në kurrikula do të ndihmojë grupet e ekspertëve në përgatitjen e materialeve mbështetëse dhe trajnuese në trajtimin e çështjeve të drogave në procesin mësimor dhe edukativ

6.44 MB • Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, 2020

Program E

Qasjet gjithëpërfshirëse në parandalimin e dhunës mbi bazë gjinore dhe promovimin e jetesës së shëndetshme përmes zhvillimit të shkathtësive të jetës së nxënësve të shkollës fillore

16.84 MB • 2022-03, CARE International Balkans

Y+ Manual

Udhëzuesi Y është zhvilluar për profesionistët dhe punëtorët e të rinjve, të cilët punojnë me të rinjtë në rrezik në organizatat apo institucionet e shoqërisë civile. Të rinjtë në rrezik është një term i përgjithshëm për një numër rrethanash që i vendosin të rinjtë në një pozitë më të cënueshme për shkak të sjelljeve problematike, si abuzimi me substancat narkotike, dështimi në shkollë dhe kriminaliteti tek të miturit, si dhe çrregullimet e shëndetit mendor, si depresioni dhe ankthi. Më konkretisht në kontekstin e këtij Udhëzuesi, rreziqet lidhen me problemet e sjelljes dhe rreziqet në mjedis, të cilat nxisin radikalizimin dhe diskriminimin gjinor

1.26 MB • 2022, CARE International Balkans

PROGRAM Y

Manuali “Programi Y – Rinia” është manual trajnues, që ka për qëllim promo-vimin e barazisë gjinore dhe promovimin e jetesës së shëndetshme te djemtë dhe vajzat, duke adresuar disa nga konstruktet sociale të maskulinitetit dhe feminitetit, si strategji për ndërtimin e aftësive të rëndësishme jetësore te djemtë dhe vajzat, ndërkohë që ata kalojnë në pjekurinë e hershme.

9.96 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Fushatat Sociale për Parandalimin e Dhunës dhe Kujdesin Shëndetësor

Në kuadër të Programi Y - Fushatat Sociale për Parandalimin e Dhunës dhe Kujdesin Shën-detësor, ju kemi prezantuar njohuri konkrete, mjete dhe shembuj si të veproni në mënyrë efektive në nivelin e shkollës, në mënyrë që të ndryshoni sjelljet dhe qëndrimet e të rinjve dhe të rejave për çështjet e dhunës, jetesës së shëndetshme, drogave dhe abuzimit me substanca psiko-aktive, identitetin gjinor dhe prindërimin. Të gjithë shembujt e dhënë në këtë manual janë shembuj dhe mësime të përvetë-suara ndër vite përvojë pune në këtë çështje.

7.18 MB • 2020-11, CARE International Balkans

Monitorimidhe vlerësimi

Për të siguruar standarde të larta të implementimit, analiza të objekti-vave, theksim të mundësive për të mësuar dhe zhvillim të mëtejshëm të Programit Y në shkollat e mesme, rekomandohet që monitorimi dhe vlerësimi të kryhen në baza të rregullta.Monitorimi dhe vlerësimi janë pjesë integrale të programit dhe rekoman-dohet që stafi i shkollës t’ia delegojë këtë detyrë njërit prej anëtarëve të vet, për të monitoruar dhe vlerësuar programin, duke nisur nga fillimi.

128.19 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Gjetja e fondeve në shkolla

Ditët e sotme, gjetja e fondeve është shndërruar në shkencë me metodologji gjithëpërfshirëse dhe udhërrëfyes konkretë, që mund të na mësojnë se si të bëhemi të suksesshëm në gjetjen e fon-deve. Por si duhet të veproni, nëse ju jeni mësimdhënës/e në shkollë, kur ju duhet të bëni projekte të bazuara në shkollë, pa buxhet shtesë për aktivitetet jashtë-kurrikulare dhe, njëkohësisht, jeni të motivuar për të pasur sukses? Ky dokument apo mjet informues mund t’ju mbështesë në misionin tuaj.

86.78 KB • 2020-11, CARE International Balkans

Rast studimi i reagimit digjital ndaj COVID-19

Në 2020-tën, qasja e YMI-t demostroi qëndrueshmërinë e tij në kriza dhe aftësinë e adaptimit në situata specifike ndaj grupeve target. Ky rast studimi ka identifikuar dhe dokumentuar procesin e adaptimit të projektit YMI në pandeminë COVID-19 gjatë periudhës Mars-Korrik 2020 dhe prezanton një kontribut unik dhe burime për organizatat e tjera që po përballen me procesin e njëjtë të adaptimit.

14.33 MB • 2020-11, CARE International

Programi Y Rritja e rastit të studimit - Si të lëvizim drejt transformimit?

Rasti i studimit është duke identifikuar elemente thelbësore të modeleve të ndryshme të rritjes së programeve që përdoren nga partnerët lokalë dhe CARE në kontekste të ndryshme për implementimin e Programit Y - Rinia - Qasje inovative të Parandalimit të Dhunës në Baza Gjinore dhe Promovimit të Jetesës së Shëndetshme për Burra të Rinj dhe Gra në Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Kroaci.

21.46 MB • 2020-10, CARE International

FactSheet - PROGRAMI Y

Programi CARE për arsimimin transformues gjinor (YMI – Iniciativa e Burrave të Rinj) është një sukses i dëshmuar në Ballkanin Perëndimor. Bërthama e Programit YMI është Programi Y i cili fokusohet në transformimin e mjedisit shkollor në një mjedis që mbështet dhe zhvillon barazinë gjinore si dhe promovon një kulturë të mos-dhunës.

309.38 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet - KLUBI BËHU BURRË

Klubet Bëhu Burrë krijohen si klube të nxënësve të shkollave të mesme të cilët janë të angazhuar në një mënyrë kreative në hartimin dhe zbatimin e fushatës "Bëhu burrë" dhe përfaqësojnë pjesën më të rëndësishme të saj. Klubet Behu Burrë nuk janë klube që përfshijnë vetëm burra të rinj, këto klube përfshijnë njëlloj burra dhe gra, me qëllimin për të ndërtuar mënyra të shëndetshme jetese për të gjithë ata.

510.06 KB • 2020-09, CARE International

FactSheet - Sondazhi i Opinionit Publik mbi Edukimin për Aftësi Jetësore në Ballkan

Edukimi për Shkathtësi Jetësore është i nevojshëm urgjentisht në arsimin formal në Ballkan për të ndërtuar aftësitë e brezave të ardhshëm për të zhvilluar marrëdhënie të shëndetshme bazuar në barazinë gjinore, për të kuptuar zhvillimin e tyre fizik dhe emocional dhe për të adresuar të gjitha format e dhunës në jetën e tyre të përditshme.

187.25 KB • 2020-09, CARE International

Programi Y Përmbledhja e Politikave - Programi për Rritjen e Shëndetshme dhe të Sigurt të Rinisë

Programi Y i përmbledhjes së politikave ofron informacione bazë mbi aspektet kyçe të zhvillimit, zbatimit dhe integrimit të kurikulës arsimore të bazuar në shkencë të Programit Y në arsimin formal në Ballkan.

335.66 KB • 2020-09, CARE International

Përmbledhje e politikave - Programi Y - Dëshmitë dhe implikimet

Përmbledhja e politikave të programit Y ofron informacion mbi rëndësinë e paraqitjes së programeve bazuar në zhvillimin e shkathtësive të jetesës dhe një përmbledhje të rezultateve kryesore të arritura përmes zbatimit të programit gjithëpërfshirës të promovimit të shëndetit dhe parandalimit të dhunës - Iniciativa e Burrave Të Rinj. Rezultatet e paraqitura në këtë dokument janë nxjerrë nga studimet e vlerësimit të kryera në Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci dhe Kosovë.

187.13 KB • 2020-09, CARE International

Puna me të Rinjtë/Rejat në Rrezik në Ballkan, Një rast studimor mbi Programin Y+

Rasti i studimit shqyrton me hollësi procesin e zhvillimit dhe pilotimin e modelit për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të rinisë (Programi Y+) që u krye brenda projektit YMI, duke identifikuar elementet thelbësore që kanë ndikuar tek të rinjtë/rejat, prindërit, mësuesit/mësueset, dhe palët e tjera të përfshira/anëtarë të komunitetit.

5.38 MB • 2020-09, CARE International

Summary of the Endline Evaluation Report

Young Men Initiative – Promoting Healthier Lifestyles among Youth in Bosnia and Herzegovina by Challenging Gender Stereotypes II or Young Men Initiative II (YMI II) project builds upon CARE ́s comprehensive and programmatic effort to fight interpersonal and gender-based violence (GBV) as well as to improve gender equality in Bosnia and Herzegovina and address preventative issues related to youth extremism and violence.

9.47 MB • 2020-07, CARE International Balkans

Endline Evaluation Report

Young Men Initiative – Promoting Healthier Lifestyles among Youth in Bosnia and Herzegovina by Challenging Gender Stereotypes II or Young Men Initiative II (YMI II) project builds upon CARE ́s comprehensive and programmatic effort to fight interpersonal and gender-based violence (GBV) as well as to improve gender equality in Bosnia and Herzegovina and address preventative issues related to youth extremism and violence.

4.34 MB • 2020-07, CARE International

Summary of Endline Evaluation Report

The Endline Assessment was carried out to contribute to a comprehensive understanding of the overall project progress, focusing on changes in knowledge, attitudes, and behaviors related to gender-based violence, gender equality, healthy lifestyles amongst young men and young women from Serbia, Bosnia and Herzegovina, Albania and Kosovo* who participated in ‘Program Y’ in target schools in the period 2018-2020.

9.15 MB • 2020-07, CARE International

Programi promovon barazinë gjinore, parandalimin e dhunës dhe mënyra të shëndetshme të jetesës

Pjesa kyçe e ndërhyrjeve të YMI-t është një seri e punëtorive grupore edukative të shoqëruara me kampanja rreth normave shoqërore që promovojnë një reflektim kritik dhe personal për gjininë, maskulinitetet dhe shëndetin me një fokus të fuqishëm në parandalimin e dhunës. Punëtoritë kanë qasje pjesëmarrëse dhe adresojnë çështjet e shëndetit dhe lidhjeve nga një perspektivë gjinore, duke përfshirë shëndetin seksual dhe riprodhues, komunikimin dhe negociimin, përdorimin e drogave dhe alkoolit, menaxhimin e nervozës dhe parandalimin e dhunës.

8.55 MB • 2020, CARE International Balkan

Mjete edukative për mësuesit (Verzioni në proces të akreditimit në Shqipëri)

Rinia - Qasjet Inovative në Parandalimin e Dhunës në Baza Gjinore dhe Promovimin e Jetesës së Shëndetshme për Burrat e Rinj dhe Gratë e Reja. Verzioni në proces të akreditimit në Shqipëri

10.01 MB • 2019-09, Zyra Përfaqësuese CARE Kosovë në Prishtinë

Mjete edukative për mësuesit (Verzioni i akdredituar në Kosovë)

Rinia - Qasjet Inovative në Parandalimin e Dhunës në Baza Gjinore dhe Promovimin e Jetesës së Shëndetshme për Burrat e Rinj dhe Gratë e Reja

17.36 MB • 2018-12, Zyra Përfaqësuese CARE Kosovë në Prishtinë

Baseline evaluation report

The baseline assessment was carried out to contribute to a comprehensive understanding of attitudes amongst young men and women (including marginalized groups such as Roma and other marginalized youth, parents, teachers and youth generally) within Bosnia and Herzegovina society participating in the program toward gender-based violence, gender equity and healthy lifestyles, in the project inception phase, to work-out lessons learned and to provide recommendations for further action.

1.73 MB • 2018-06, CARE International

Përfshirja e Burrave dhe Djemve në Emergjenca

Si përgjigje ndaj krizës humanitare të shpërfaqur në Ballkan, prej vitit 2015, CARE Internacional në Ballkan ofron asistencë urgjente humatire për refugjatët dhe migrantët kur ata kalojnë nëpërmjet Serbisë në rrugën e tyre drejt shteteve të Bashkimit Evropian. CARE, në bashkëpunim me organizatat partnere, siguron ushqim, ofron strehë dhe gjësende tjera jo-ushqimore, ofron ujë, sanitari, higjienë (WASH), dhe mbrojtje.

7.01 MB • 2018-03, CARE International Balkans

On the road to Europe - PLA

Gender norms among young men in the migrant community in Serbia. This participative qualitative study was conducted as a part of “Welcome Initiative for Migrant Youth” project that aims to provide adequate protection for young migrants – unaccompanied minors settled in the reception centers in the South of Serbia, through educational workshops and awareness raising in issues like healthy lifestyles, non-violent solution to conflicts, gender equality, positive masculinity, counter-trafficking, and others. The project is implemented by CARE International Balkans in partnership with Nexus from Vranje, Center E8 from Belgrade and supported by ADH Germany.

4.31 MB • 2018, Care

Baseline Evaluation Report

The baseline assessment was carried out to contribute to a comprehensive understanding of attitudes amongst young men and women (including marginalized groups such as Roma and other marginalized youth, parents, teachers and youth generally) within Bosnia and Herzegovina society participating in the program toward gender-based violence, gender equity and healthy lifestyles, in the project inception phase, to work-out lessons learned and to provide recommendations for further action.

17.46 MB • 2018, CARE International

IMAGES: International Men and Gender Equality Survey

The IMAGES Serbia study addresses key issues in the field of men and gender equality, which include partner relations, the dynamics of family relationships, and the key health and social aspects of men. This report provides key survey findings using the IMAGES methodology which was developed by Promundo and International Center for Research on Women. The study has included quantitative and qualitative research components. The quantitative research was carried out on a nationally representative sample of 1060 men and 540 women 18-60 years old. Data collection was carried out in November and December 2017. Read more...

565.81 KB • 2017, Promundo and International Center for Research on Women

Fushata globale për promovimin e etërve më të barabartë dhe më të angazhuar

Përafërsisht katër nga pesë burra në të gjithë botën do të bëhen etër në një pikë të jetës së tyre. Dhe gati të gjithë burrat e botës kanë njëfarë raporti me fëmijët, qoftë si njerk, vëlla, xhaxha, gjysh, mësues, mentor, trajner, apo thjeshtë si shok.

1.51 MB • 2017, MenCare

Gjendja e Baballarëve të Botës, Ballkan

Subjekt i këtij shqyrtimi janë politikat dhe praktikat në promovimin e praktikave të shëndosha, të barabarta dhe jo të dhunshme prindërore dhe tipare specifike të barazisë gjinore, dhe si rrjedhojë atësia dhe përkujdesja atërore, si dhe ndarja e punëve në shtëpi, në Kroaci, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Shqipëri.Përmes punës sonë me fushatën MenCare (shqip. Kujdesi i Burrave), ne kërkuam që të promovojmë përfshirjen e burrave si baballarë dhe përkujdesës të barabartë dhe jo të dhunshëm për të arritur mirëqenie familjare, barazi gjinore, dhe shëndet më të mirë për nënat, baballarët, dhe fëmijët.

3.66 MB • 2017, CARE International

Manual për ndjeshmeri gjinore në raportim të dhunës në bazë gjinore në media

Trajnimi gjinor për medie është i rëndësishme. Trajnimi u ndihmon gazetarëve dhe redaktorëve t’i kuptojnë qëndrimet, paragjykimet, të anuarit dhe socializimin që shpesh vjen përmes porosive në media, dhe i lejon ata ta njohin dhe ta analizojnë mungesën e balancimit të zërave të grave krahasuar me të burrave në media.

923.32 KB • 2017, CARE

Nga baba i ri në baba me përvojë

Qëllimi i udhërrëfyesit "Nga baba i ri në baba me përvojë" është të familjarizojë, në një mënyrë të thjeshtë dhe të qartë burrat e rinj me rolin, përgjegjësinë dhe sfidat me të cilat përballen baballarët dhe si t’i përmbushin dhe tejkalojnë të gjitha këto sfida në një mënyrë optimale. Disa informacione dhe këshilla në këtë udhërrëfyes sigurisht se iu përshtaten të dy prindërve, por ato janë të synuara parimisht për baballarët aktualë dhe ata të ardhshmit.

5.66 MB • 2017, CARE

The Young Men Initiative — A Case Study 2012

This case study is a reflection of the process, achievements and results developed out of the YMI from 2007 – 2010. The program was focused on addressing gender inequalities, harmful health practices and interpersonal violence in everyday life with young men in schools and communities.

2.76 MB • 2012, CARE International NW Balkan and partners

Programi M: Doracaku i Meshkujve të Rinj

Doracaku M është doracak trajnimi që ka për qëllim të promovojë barazinë gjinore dhe mënyrën e shëndoshë të jetës për të rinjtë duke adresuar disa prej strukturave shoqërore të mashkullorësisë(ive) si strategji për krijimin e aftësive të rëndësishme jetësore tek të rinjtë në kohën kur ata hyjnë në moshën e re madhore.

2.18 MB • 2011, CARE International

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023