Faza III (2014-2017) – YMI, Komponenti për B&H

Emri i Projektit

Young Men Initiative- Promovimi i mënyrave të jetesës më të shëndetshme midis të rinjve në Bosnjë dhe Herzegovinë nga Stereotipet Sfiduese Gjinore.

Përshkrimi i projektit

Të rinjtë e Bosnjë dhe Herzegovinës (BiH) përballen me sfida të ndryshme në shumë fusha të jetës së tyre dhe kështu paraqesin një nga grupet më të rrezikuara në shoqërinë e sotme. Projekti që propozon CARE do të kontribuonte në sjelljen e ndryshimeve pozitive në qëndrimet dhe sjelljet me të rinjtë e grupmoshës së shkollës së mesme që lidhen drejtpërdrejt me shëndetin, dhunën dhe barazinë gjinore. Kjo do të bëhet duke adresuar çështjet në nivele të shumëfishta përmes katër drejtimeve kryesore të ndërhyrjes:

  • Rritja e kapaciteteve të stafit të organizatave rinore për të ofruar arsim joformal të aftësive jetësore në shkolla dhe në komunitete;
  • Rritja e kapaciteteve të mësuesve të shkollave të mesme dhe stafit shkollor për ofrimin e arsimit formal të aftësive jetësore në shkolla,
  • Fitimi i mbështetjes dhe sigurimi i angazhimit të institucioneve përkatëse qeveritare për njohjen dhe zbatimin e programeve joformale, por edhe formale, dhe
  • Rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndryshimin e qëndrimeve të rinisë ndaj aspekteve të ndryshme të shëndetit, dhunës dhe barazisë gjinore.

CARE bazohet në mësimet e nxjerra nga puna e mëparshme e CARE-it me djemtë dhe burrat, duke shfrytëzuar si kërkimin dhe vlerësimin në hartimin e ndërhyrjeve të propozuara. Puna e CARE-it me djemtë dhe të rinjtë bazohet në një metodologji gjithëpërfshirëse që zbatohet nëpërmjet një programi quajtur Gender Transformative Life Skills program, ndryshe “Program M”. Ky instrument u frymëzua nga puna e organizatës braziliane Promundo dhe u përshtat në kontekstin rajonal pas një proçesi kërkimi me bazë pjesëmarrje. Ky program gjithashtu është përdorur dhe testuar gjatë një periudhe kohore në mjedise të kufizuara në katër vende të rajonit, përfshirë BiH. Një mjet praktik, në formën e një manuali të edukimit të ndërsjelltë, lejon që kjo metodologji të zbatohet në një mënyrë interesante dhe inovative që sjell rezultate domethënëse dhe të prekshme.

Megjithëse kryesisht u fokusua tek djemtë e rinj, puna me vajzat përbën një segment të rëndësishëm dhe të pashmangshëm të projektit dhe po ashtu do të përfshihen edhe djemtë dhe vajzat e reja nga grupet e margjinalizuara dhe pakicat.

Synohet që me anë të aktiviteteve të arrihen 10.000 të rinj në B&H. CARE do të punojë në partneritet me tre organizata joqeveritare lokale (OJQ) në Sarajevë, Banja Luka dhe Mostar, të cilat do të zhvillojnë më tej kapacitetet e të rinjve të OJQ-ve në 10-15 lokacione në B&H, duke u ofruar atyre mjete dhe metodologji të përshtatshme dhe duke u dhënë mbështetje për të ardhmen.

Nga njëra anë, ndërtimi i kapaciteteve do të përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve organizative të OJQ-ve vendore më pak të zhvilluara në komunitetet e synuara, bazuar në vlerësimin e nevojave të zbatuara përmes asistencës teknike, në një formë të programit të trajnimit të përgjithshëm të aftësive (PCM, mbledhjes së fondeve, zhvillimit organizativ); (korniza e politikave rinore të BE-së dhe BE-së, avokimi, fushata, mobilizimi i komunitetit).

Në anën tjetër, një trajnim tematik i trajnerëve do të zhvillohet nga partnerët kyç për anëtarët e rinj të stafit të OJQ-ve në ofrimin e Programit M, të cilat ata do të aplikojnë më vonë në arsimin joformal në mjediset e shkollave të përzgjedhura dhe / ose në komunitetet e tyre. Njëkohësisht, CARE dhe partnerët kyç do të sigurojnë, përmes takimeve dhe promovimit të programeve, mbështetjen e institucioneve përkatëse qeveritare dhe do të krijojnë grupe pune apo drejtuese shumë sektoriale, një në çdo njësi, përgjegjëse për futjen e programit të aftësive jetësore në joformale ose kurrikula shkollore formale. Në mjediset ku paraqitja formale është e mundshme, një ekip i edukatorëve do të kryejë një sërë trajnimesh të mësuesve për aplikimin e programit. I gjithë procesi do të shoqërohet nga një sërë nismash dhe fushata sensibilizimi për rininë dhe publikun e gjerë.

Rrjeti i angazhuar dhe më kompetent i organizatave rinore dhe aktivistëve, së bashku me angazhimin aktiv të institucioneve përkatëse qeveritare në të gjitha nivelet, do të ndërtonte gjatë zbatimit të projektit një bazë solide për qëndrueshmërinë dhe ndikimin e objektivave kryesore të projektit.

Objektivi i përgjithshëm

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë pranimin e një jetese të shëndetshme, jo të dhunshme dhe të barabartë gjinore mes të rinjve dhe grave në Bosnje dhe Herzegovinë.

Vendndodhja
Bosnjë & Hercegovinë

Partner organisations
Donatorë
Swiss Government
OAK Foundation
CARE Deutschland – Luxemburg
Kohëzgjatja
36 Muaj:  1 Shtator 2014 – 31 Gusht 2017
Për më tepër informacion na kontaktoni.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023