Faza III (2014 – 2017): Inicijativa mladića (YMI), BiH komponenta

Naziv projekta

Inicijativa mladića – promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa

Opis projekta

Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini (BiH) suočavaju se s različitim izazovima u mnogim područjima života što ih čini jednom od najranjivijih grupa u današnjem društvu. Projekt koji CARE doprinijet će donošenju pozitivnih promjena u stavovima i ponašanju mladih osoba srednjoškolskog uzrasta koje se odnose direktno na zdravlje, nasilje i rodnu ravnopravnost. To će se postići rješavanjem pitanja na više razina kroz četiri glavna smjera intervencije:

  • povećanje kapaciteta osoba koje rade u organizacijama mladih i organizacijama za mlade za pružanje neformalnog obrazovanja iz područja životnih vještina u školama i zajednicama;
  • povećanje kapaciteta profesora/ica srednjih škola i zaposlenika/ca škola za pružanje formalnog obrazovanja iz područja životnih vještina u školama,
  • dobivanje podrške i osiguravanje uključivanja relevantnih vladinih institucija za program neformalnog ali i formalnog priznanja i primjene, i
  • podizanje svijesti i promjena stavova mladih osoba prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i rodne ravnopravnosti.

CARE se oslanja na lekcije naučene iz prethodnog CARE-ovog rada koji uključuje dječake i muškarce, koristeći istraživanje i evaluaciju u osmišljavanju predloženih intervencija. CARE-ov rad s dječacima i mladićima zasnovan je na sveobuhvatnoj metodologiji koja se realizira putem programa rodno transformativnih životnih vještina, tzv. “Program M” priručnika. Ovaj instrument inspiriran je radom brazilske organizacije Promundo i prilagođen regionalnom kontekstu nakon participativnog istraživačkog procesa. Također je korišten i testiran tijekom određenog vremenskog perioda u nekoliko gradova u četiri zemlje u regiji, uključujući i BiH. Praktično sredstvo, u obliku vršnjačkog obrazovnog priručnika, omogućuje ovoj metodologiji da bude primijenjena na zanimljiv i inovativan način koji donosi značajne i vidljive rezultate.

Iako je prvenstveno usmjeren na mladiće, rad s djevojkama predstavlja važan i nezaobilazan segment ovog projekta kao i uključivanje mladića i djevojaka iz marginaliziranih i manjinskih grupa. Preko 10.000 mladih osoba u BiH bit će obuhvaćeno nizom aktivnosti. CARE će raditi u partnerstvu s tri iskusne lokalne nevladine organizacije za mlade iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara koje će dalje jačati kapacitete drugih organizacija mladih na 10 do 15 lokacija u BiH, pružajući im primjenljive alate i metodologiju, pomoć i podršku skrojenu po njihovoj mjeri. S jedne strane, izgradnja kapaciteta fokusirat će se na izgradnju organizacijskih kapaciteta manje razvijenih lokalnih organizacija u ciljnim zajednicama, na osnovu procjene potreba implementirane kroz tehničku pomoć, u obliku programa obuke generičkih vještina (PCM, prikupljanje sredstava, organizacijski razvoj) i programa obuke utemeljene na konkretnim pitanjima (BiH i okvir politike za mlade Europske unije, zagovaranje, vođenje kampanje, mobilizacija zajednice). S druge strane, ključni će partneri provesti tematsku obuku trenera/ica za članove/ice novih nevladinih organizacija o načinu realizacije Programa M, koju će kasnije primijeniti u neformalnom obrazovanju u ciljanim školama i/ili njihovim zajednicama. Istovremeno, CARE i ključni partneri osigurat će, putem sastanaka i promoviranja programa, podršku relevantnih vladinih institucija i uspostavit će višesektorske radne ili upravljačke grupe, po jednu u svakom entitetu, odgovorne za uvođenje programa životnih vještina u neformalne ili formalne nastavne programe. U sredinama u kojima je moguće organizirati formalno predstavljanje, tim edukatora/ica provest će niz obuka profesora/ica za primjenu Programa. Cijeli proces bit će popraćen nizom inicijativa za podizanje razine svijesti i kampanjama koje su usmjerene na mlade i širu javnost.
Predana i kompetentna mreža organizacija mladih i aktivista/kinja, uz aktivni angažman nadležnih državnih institucija na svim razinama će u toku implementacije projekta izgraditi solidnu osnovu za održivost i utjecaj glavnih ciljeva projekta.

CARE vjeruje da samo pružanjem šansi mladim osobama i njihovom aktivacijom u stjecanju novih znanja i vještina koje pozitivno utječu na njihov razvoj i promjenu stavova i ponašanja možemo očekivati da oni postanu nosioci promjena i aktivni i odgovorni suradnici u stvaranju boljeg života i optimističnije budućnosti.

Opći cilj

Opći cilj projekta je povećanje razumijevanja zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova kod mladića i djevojaka u Bosni i Hercegovini.

Lokacija

Bosna i Hercegovina

Partnerske organizacije
Donatori
Švajcarska vlada
OAK Fondacija
CARE Deutschland – Luxemburg
Trajanje
36 mjeseci:01. rujan 2014 – 31. kolovoz 2017.
Za više informacija kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023