Faza III (2014 – 2017): Inicijativa mladića (YMI), BiH komponenta

Naziv projekta

Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa

Opis projekta

Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini (BiH) se suočavaju sa različitim izazovima u mnogim oblastima života što ih čini jednom od najranjivijih grupa u današnjem društvu. Projekt koji CARE predlaže će doprinijeti donošenju pozitivnih promjena u stavovima i ponašanju mladih ljudi srednjoškolskog uzrasta koje se odnose direktno na zdravlje, nasilje i rodnu ravnopravnost. To će biti učinjeno rješavanjem pitanja na više nivoa kroz četiri glavna pravca intervencije:

  • povećanje kapaciteta osoblja omladinskih organizacija za pružanje neformalnog obrazovanja iz oblasti životnih vještina u školama i zajednicama;
  • povećanje kapaciteta profesora srednjih škola i školskog osoblja za pružanje formalnog obrazovanja iz oblasti životnih vještina u školama,
  • dobijanje podrške i obezbjeđivanje angažmana relevantnih vladinih institucija za program neformalnog ali i formalnog priznanja i primjene, i
  • podizanje svijesti i promjena stavova mladih ljudi prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i rodne ravnopravnosti.

CARE se oslanja na naučene lekcije iz prethodnog CARE-ovog rada koji uključuje dječake i muškarce, koristeći istraživanje i evaluaciju u osmišljavanju predloženih intervencija. CARE-ov rad sa dječacima i mladićima je zasnovan na sveobuhvatnoj metodologiji koja se realizuje preko programa rodno transformativnih životnih vještina, tzv. “Program M” priručnika. Ovaj instrument je inspirisan radom brazilske organizacije Promundo i prilagođen regionalnom kontekstu nakon participativnog istraživačkog procesa. Takođe je korišten i testiran tokom određenog vremenskog perioda u nekoliko gradova u četiri zemlje regiona, uključujući i BiH. Praktično sredstvo, u obliku vršnjačkog obrazovnog priručnika, omogućava ovoj metodologiji da bude primijenjena na zanimljiv i inovativan način koji donosi značajne i vidljive rezultate.

Iako je prvenstveno usmjeren na mladiće, rad sa djevojkama predstavlja važan i nezaobilazan segment ovog projekta kao i uključivanje mladića i djevojaka iz marginalizovanih i manjinskih grupa. Preko 10.000 mladih ljudi u BiH će biti obuhvaćeno nizom aktivnosti. CARE će raditi u partnerstvu sa tri iskusne lokalne omladinske nevladine organizacije (NVO) iz Sarajeva, Banjaluke i Mostara koje će dalje jačati kapacitete drugih omladinskih NVO na 10 do 15 lokacija u BiH, pružajući im primjenljive alate i metodologiju, pomoć i podršku skrojenu po njihovoj mjeri. S jedne strane, izgradnja kapaciteta će se fokusirati na izgradnju organizacionih kapaciteta manje razvijenih lokalnih NVO u ciljnim zajednicama, na osnovu procjene potreba implementirane kroz tehničku pomoć, u obliku programa obuke generičkih vještina (PCM, prikupljanje sredstava, organizacioni razvoj) i programa obuke zasnovane na konkretnim pitanjima (BiH i okvir omladinske politike Evropske unije, zagovaranje, vođenje kampanje, mobilizacija zajednice). S druge strane, ključni partneri će sprovesti tematsku obuku trenera za članove osoblja novih NVO o načinu realizacije Programa M, koju će oni kasnije primijeniti u neformalnom obrazovanju u ciljnim školama i/ili njihovim zajednicama. Istovremeno, CARE i ključni partneri obezbijediće, putem sastanaka i promovisanja programa, podršku relevantnih vladinih institucija i uspostaviće multi-sektorske radne ili upravljačke grupe, po jednu u svakom entitetu, odgovorne za uvođenje programa životnih vještina u neformalne ili formalne nastavne programe. U sredinama u kojima je moguće organizovati formalno predstavljanje, tim edukatora će sprovesti niz obuka profesora za primjenu Programa. Cijeli proces će biti propraćen nizom inicijativa za podizanje nivoa svijesti i kampanjama koje su usmjerene na mlade i širu javnost.

Predana i kompetentna mreža omladinskih organizacija i aktivista, uz aktivni angažman nadležnih državnih institucija na svim nivoima, će u toku implementacije projekta izgraditi solidnu osnovu za održivost i uticaj glavnih ciljeva projekta.

CARE vjeruje da samo pružanjem šansi mladim ljudima i njihovim angažovanjem u sticanju novih znanja i vještina koje pozitivno utiču na njihov razvoj i promjenu stavova i ponašanja možemo očekivati da oni postanu nosioci promjena i aktivni i odgovorni saradnici u stvaranju boljeg života i optimističnije budućnosti.

Opšti cilj

Opšti cilj projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno pravednih životnih stilova kod mladića i djevojaka u Bosni i Hercegovini.

Lokacija

Bosna i Hercegovina

Partnerske organizacije
Donatori
Švajcarska vlada
OAK Fondacija
CARE Deutschland – Luxemburg
Trajanje
36 mjeseci: 01. septembar 2014 – 31. avgust 2017.
Za više informacija kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023