Programi

PROGRAM M – Manual za rad sa mladićima


Rad sa muškarcima i dječacima na suzbijanju rodne nejednakosti može imati pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit žena i djevojčica, a također se povećava razumijevanje o tome kako kruti ideali roda i maskuliniteta mogu dovesti do specifičnih ranjivosti među muškarcima i dječacima. O tome svjedoče njihove veće stope smrtnosti u saobraćajnim nesrećama, njihove veće stope samoubistava i nasilja, te veće stope upotrebe alkohola i supstanci od žena i djevojčica. Stoga, za dobrobit i mladića i mladih žena, bitno je da programi nastoje uključiti rodnu perspektivu u rad s mladima. M Priručnik je priručnik za obuku koji ima za cilj promoviranje rodne ravnopravnosti i promoviranje zdravih stilova života kod mladića tako što se bavi nekim društvenim konstrukcijama muškosti (muškosti) kao strategijom za izgradnju važnih životnih vještina kod mladića dok postaju mlađi odrasli.

 

PROGRAM T – Za uključivanje muškaraca u očinstvo, brigu i zdravlje majke i djeteta

Program T(ata) je direktan i ciljani odgovor na potrebu za konkretnim strategijama i akcionim koracima za uključivanje muškaraca u aktivno očinstvo od trudnoće do ranog djetinjstva. Program T je resurs razvijen kao dio globalne MenCare kampanje koju koordiniraju Promundo i Sonke Gender JusticeNetwork i adaptiran od strane CARE International Balkans. Program T je sljedeći nivo u sistematskom pristupu u izgradnji društva rodne ravnopravnosti. Identifikuje najbolje prakse za angažovanje muškaraca u zdravlju majke i djeteta, brizi i prevenciji nasilja nad ženama i decom, kroz prizmu rodne ravnopravnosti. Program također pruža alate i resurse za pojedince i organizacije koje žele općenito raditi s muškarcima kao njegovateljima i očevima kako bi spriječili nasilje nad djecom i ženama i promovirali rodnu ravnopravnost.
 

PROGRAM Y – Program Youth(Mladi) 

Srce YMI-ja je Program Y koji je usmjeren na transformaciju školskog okruženja u ono koje podržava i njeguje ravnopravnost spolova i promiče kulturu nenasilja. Program je testiran, evaluiran i akreditiran u većini zemalja zapadnog Balkana. Kurikulum provode vršnjački edukatori, omladinski radnici i edukatori. Program Y temelji se na razumijevanju da adolescencija predstavlja ključni trenutak u procesu socijalizacije, kada se formiraju i učvršćuju stavovi prema nasilju i rodnim ulogama, kao i na prepoznavanju da su škole važne institucije u izgradnji i jačanju rodnih normi. Ovo je program za srednje škole koje traže rodno transformativni kurikulum prevencije nasilja, kao učinkovit i provjeren alat koji pruža znanja i vještine potrebne za rad s učenicima na temama rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja. Program je namijenjen svim onim mladićima i djevojkama koji nemaju pristup programu obrazovanja životnih vještina koji bi im omogućio zdrav prijelaz iz adolescencije u odraslu dob.

PROGRAM E – Program za osnovne škole

Prepoznajući važnost provođenja preventivnih aktivnosti s djecom i mladima u razdoblju osnovnog školovanja, razvijen je Program E: Cjeloviti pristupi u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promicanje zdravih stilova života kroz razvoj životnih vještina učenika osnovnih škola. Prepoznajući operativne mogućnosti škola, aktualne trendove i potrebe djece, mladih i lokalne zajednice, stvaramo obrazovne mogućnosti koje su u skladu sa stvarnim potrebama zajednica u kojima djelujemo, stoga smo na njihov zahtjev kreirali ovaj program. Izradu Programa E za osnovne škole inicirali su predstavnici ministarstava obrazovanja, ističući važnost provođenja preventivnih aktivnosti s djecom i mladima tijekom osnovnoškolskog razdoblja. Stoga je ovaj Program, osim što je operativni alat razvijen na temelju globalnih i lokalnih preporuka i smjernica, još jedan dokaz da Inicijativa mladića sluša glas zajednice i poštuje artikulirane potrebe naših partnera u obrazovnim institucijama.

PROGRAM Y+ – Program za rad sa mladima u riziku

Program Y+ namijenjen je profesionalcima i omladinskim radnicima koji rade sa mladima u riziku u organizacijama ili institucijama civilnog društva. Mladi u riziku je opći pojam za niz okolnosti koje mlade ljude stavljaju u ranjiviju poziciju zbog problematičnog ponašanja kao što su zloupotreba supstanci, neuspjeh u školi i maloljetnička delinkvencija, zajedno s poremećajima mentalnog zdravlja kao što su depresija i anksioznost. Svrha Programa je osnaživanje osoblja ili osoba koje rade sa mladima da implementiraju programe u direktnom radu sa mladima u riziku, u cilju prevencije nasilja, poboljšanja emocionalne regulacije i razvoja kritičkog mišljenja, kroz fokus na rodnu pravdu i prihvatanje različitosti. 

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023