Programski razvoj

Inicijativa mladića (YMI) sveobuhvatan je program usmjeren na rješavanje pitanja razvoja mladih, rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu. Program se provodio u fazama tijekom proteklih 16 godina, uz podršku Norveškog Ministarstva Vanjskih Poslova, MOTT-a, Oak Fondacije, Austrijske Razvojne Agencije, Vlade Švicarske i CARE-a.

Izrada metodologije za rad sa mladićima (2007-2013)

Pilot faza u kojoj su metodologija i kurikulum Programa H Instituta Profundo prilagođeni Programu M. Program M uključuje niz radionica za mladiće s temama koje uključuju rodnu ravnopravnost, spolno i reproduktivno zdravlje, emocionalnu dobrobit i nasilje/rješavanje sukoba. CARE i partneri prilagodili su, testirali i evaluirali ovaj model u razdoblju od 2 godine u radu s dječacima/mladićima u srednjim školama i zajednicama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Program M proširio je metodologiju na više škola, dosegnuo ciljne skupine izvan škola, proširio geografsku pokrivenost i promovirao program na nacionalnoj razini. Projekt je surađivao s nekoliko lokalnih partnera i dva međunarodna partnera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu.Razvoj Programa Youth (2013-2016)

Ova faza projekta nadograđuje se na sveobuhvatne programske napore CARE-a u borbi protiv međuljudskog nasilja i nasilja temeljenog na spolu (RZN), kao i na poboljšanju rodne ravnopravnosti u regiji. Ova faza programa provedena je u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu* i Srbiji i imala je za cilj izgradnju znanja i stavova mladih ljudi o rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života te smanjenju razine rodno zasnovanog nasilja. Tijekom ove faze razvijen je Program Y – obrazovni kurikulum utemeljen na dokazima koji doprinosi razvoju funkcionalnih znanja, stavova i psihosocijalnih vještina mladih, što je važna predispozicija za njihovo zdravo i sigurnije odrastanje. Temeljen na suvremenim pedagoškim metodama rada koje uključuju suradničko i participativno učenje, Program Y priprema mlade za prepoznavanje i razumijevanje rizika, kritičko razmišljanje o posljedicama te ih priprema za donošenje odluka koje su u najboljem interesu za njihovo zdravlje i zdravlje njihovih vršnjaka. Ovom intervencijom YMI je doprinio pozitivnim promjenama u stavovima i ponašanjima mladih srednjoškolske dobi koji se izravno odnose na zdravlje, nasilje i ravnopravnost spolova. To je učinjeno rješavanjem problema na više razina putem:

○ Povećanje kapaciteta osoblja organizacija mladih za pružanje neformalnog obrazovanja o životnim vještinama u školama i zajednicama;
○ Povećanje kapaciteta srednjoškolskih nastavnika i školskog osoblja za pružanje formalnog obrazovanja o životnim vještinama u školama;
○ Dobivanje potpore i osiguranje angažmana relevantnih državnih institucija za neformalno, ali i formalno priznavanje i primjenu programa, te
○ Podizanje svijesti i promjena stavova mladih prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i ravnopravnosti spolova.

Širenje Programa Y (2017 – 2020)

Fokusiran na povećanje i uvođenje ranijih postignuća povezanih sa implementacijom Programa Y putem ciljanog zagovaranja i bliske saradnje sa ministarstvima obrazovanja, javnim agencijama za ravnopravnost spolova, akademskim institucijama, srednjim školama, nastavnicima, medijima i drugim zainteresiranim stranama. Unutar procesa povećanja, napori zagovaranja/lobiranja rezultirali su verifikacijom/akreditacijom programa za profesionalni razvoj nastavnika, školskog osoblja i radnika koji rade s mladima na Kosovu*, u Srbiji, BiH i Hrvatskoj. Kao rezultat toga, Program Y je implementiran kao dio službenog školskog kurikuluma i izvannastavnog programa u 130 srednjih škola na Zapadnom Balkanu. U okviru ove inicijative educirano je 120.000 srednjoškolaca i 1.600 profesora. Također, CARE i partneri širom Balkana pokrenuli su pokret “Future 4 Youth” koji ima za cilj okupiti različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih zainteresovanih strana oko istog cilja – baviti se i zagovarati prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveno obrazovanje u školama diljem Balkana.


Institucializacija i dalji razvoj (2020 – danas)   

 

Institucionalizacija se fokusira na zvaničnu integraciju Programa Y u nacionalne obrazovne planove i programe i sticanje zvanične akreditacije za obuku nastavnog osoblja u ciljanim zemljama. CARE i partneri blisko sarađuju sa ministarstvima obrazovanja kako bi postigli ovaj cilj i osigurali realizaciju dugoročnih rješenja koja će nastaviti trajati nakon završetka programa. Nastavili smo jačati poziciju Programa Y i obrazovanja životnih vještina kroz ciljano zagovaranje i kao rezultat toga 5 ministarstava u Bosni i Hercegovini, kao i ministarstva u Srbiji, Albaniji i Kosovu* dali su snažnu podršku izdavanjem dozvole za implementaciju Programa Y u srednjim školama. Kroz multisektorske radne grupe i u saradnji sa relevantnim institucijama, CARE i partneri su razvili Strategije za institucionalizaciju Programa Y u srednjim školama, kao i smjernice za njegovu integraciju na univerzitetskom nivou.


Kao dio napora na institucionalizaciji, razvijaju se različiti mehanizmi praćenja, podrške i osiguranja kvaliteta. Škole izvrsnosti osnovane su u svim zemljama, kao uzorne srednje škole koje vode implementaciju Programa Y i one sa konsolidovanom saradnjom sa YMI projektima, te sa osobljem i menadžmentom koji razumije i podržava važnost i neophodnost obrazovanja životnih vještina. 2022. godine CARE i partneri razvili su Standarde škola izvrsnosti kao glavni alat za kontrolu kvaliteta za implementaciju programa, kao i standarde certifikacije za vršnjačke edukatore kao dio Standarda škola izvrsnosti kako bi se pojednostavio proces.


Dodatno, YMI u ovoj fazi nastavlja zagovarati uvođenje rodno transformativnih životnih vještina u osnovne škole i na univerzitetsku razinu, kao i daljnje jačanje Future4Youth pokreta i mobilizaciju zajednica da preuzmu aktivnu ulogu u promjeni obrazovne politike. 

Razvoj je i programski i geografski. Godine 2022. CARE i lokalni partner započeli su pilotiranje Programa M u Sjevernoj Makedoniji, a također su podijelili svoju stručnost i metodologiju u Jordanu i Gruziji, kao i u cijeloj porodici CARE International.


U ovom periodu CARE International Balkans prepoznao je porast nasilja i ekstremizma u regiji, te da preventivne inicijative s mladima, koje angažiraju i obrazovni i sustav socijalne skrbi, pokazuju najperspektivnije rezultate u prevenciji ekstremizma. Imajući to na umu, razvijen je Program Y+, usmjeren na rad s mladima u riziku (Mladi u riziku je opći izraz za niz okolnosti koje mlade ljude stavljaju u ranjiviji položaj zbog problematičnog ponašanja kao što su zlouporaba sredstava ovisnosti, školski neuspjeh i maloljetnička delinkvencija, uz poremećaje mentalnog zdravlja kao što su depresija i anksioznost (LeCroy & Anthony, 2009.)). Program Y+ namijenjen je stručnjacima i omladinskim radnicima koji rade s mladima u riziku u organizacijama ili institucijama civilnog društva. Svrha programa je osnaživanje djelatnika ili osoba koje rade s mladima, uključujući stručnjake za provođenje programa u izravnom radu s mladima u riziku, u svrhu prevencije nasilja, poboljšanja emocionalne regulacije i razvoja kritičkog mišljenja, kroz fokus na rodnu pravednost i prihvaćanje različitosti.


Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023