Faza I dhe II (2007-2013)

FAZA I dhe II (2007-2013)

CARE ka adresuar çështjet e zhvillimit të rinisë, barazisë gjinore, dhunës me bazë gjinore, fuqizimit të grave dhe mobilizimit të komunitetit gjatë 18 viteve të fundit të pranisë së saj në Ballkan. Përpjekja për angazhimin e të rinjve (13-19 vjeç) në trajtimin e dhunës dhe praktikat e dëmshme të maskulinitetit doli nga një rrugëtim mësimi institucional që përfshinte bashkëpunim të ngushtë me organizatat partnere lokale. Financimi donatorëve nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme, nëpërmjet CARE Norge, mbështeti këtë nismë 7-vjeçare (duke përfunduar në nëntor 2013) për të adresuar sfidën e dekonstruimit të nocioneve të maskulinitetit dhe promovimit të barazisë gjinore në nivel rajonal. Projekti gjithashtu mbështetet nga Fondacioni MOTT dhe OAK.

Young Men Initiative është e ndarë në dy faza. Faza parë është faza pilot (2007-2010) që ka përshtatur një metodologji / planprogram programor të zhvilluar fillimisht nga Instituti Promundo në Amerikën Latine dhe Karaibe dhe e ka testuar atë në 5 shkolla pilot. Faza II (2011-2013) zbatoi strategjitë efektive të fazës së parë për të zgjeruar metodologjinë në shkolla të tjera, për të arritur grupe të jashtë shkollave, për të zgjeruar mbulimin e saj gjeografik dhe për të promovuar miratimin e programit në nivel kombëtar.

Projekti ka partneritet me disa organizata lokale dhe partneritete ndërkombëtare në Bosnjë Hercegovinë (Banja Luka, Mostar dhe Sarajevë), Kroaci (Zagreb), Serbi (Beograd), dhe vetëm pas fazës së dytë, me Kosovën (Prishtinë dhe Mitrovicën e Veriut). Instituti Promundo, e një OJQ braziliane me një eksperiencë të gjatë në adresimin e ndyshimeve të sjelljes së të rinjve rreth çështjeve të shëndetit dhe dhunës, mbështet programin dhe metodologjinë e tij.
The International Center for the Research of Women (ICRW) ofron mbështetje teknike në zhvillimin e metodologjisë bazë, monitoruese, vlerësuese dhe kërkimore. Partnerët lokalë përfshijnë OJQ-të e fokusuara në rininë: Status M (Zagreb), Qendra për Strehim të Shëndetshëm E8 (Beograd), Shoqata për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues XY (Sarajevë) dhe Perpetuum Mobile: Qendra për Zhvillimin e Rinisë dhe Komunitetit (Banja Luka), Altruist Mostar), Rrjeti i Edukatorëve Peer (Prishtinë), Klubi Arsimor Rinor dhe Qendra për Zhvillim dhe Sinergji të Komuniteteve (Mitrovica e Veriut). SMART Kolektiv me seli në Beograd mundëson mbështetje për zhvillimin e fushatës dhe fushatën mediatike, duke përfshirë filmat dokumentarë për të rinjtë dhe dhunën.

Qëllimi i implementimit / Impakti synuar në shoqëri

Një kulturë e bazuar në të drejtat e njeriut, pa dhunë dhe zhvillim të shëndetshëm midis të rinjve dhe grave dhe komunitetit në përgjithësi në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Qëllimi i projektit (qëllimi / rezultati i synuar)

Të rinjtë meshkuj të moshës 14-18 vjeç, të mbajnë qëndrime dhe të tregojnë sjellje që mbështesin më shumë norma të barazisë gjinore dhe sociale, mënyra të jetesës së shëndetshme dhe dekurajojnë sjelljen e dhunshme ndaj komunitetit, grave dhe bashkëmoshatarëve.

Një studim sasior bazë dhe përfundimtar do të administrohet për të demonstruar ndryshime në qëndrimet dhe sjelljet.

Parakushtet / faktorët e rrezikut

Interesi i të rinjve për programin dhe pjesëmarrjen në workshope, aktivitete dhe fushata.

Vendndodhja

Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Serbi dhe UNMIK/Kosovë

Organizatat Partnere

Organizata Lokale
Organizata Internacionale
Organizata Rajonale të Ballkanit Perëndimor
Donatorë
Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë
Kohëzgjatja
38 Muaj 1 Dhjetor 2010 – 31 Nëntor 2013
Për më tepër informacion na kontaktoni.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023