Dy trajnime për arsimtarë në bazë të Programit Y të implementuara në Zagreb

5 Maj, 2020 Lajmet

Më 5 dhe 6 dhe përsëri 11 dhe 12 Shkurt 2020, Organizata Status M ka mbajtur dy trajnime dy-ditore për studentë të punës sociale, pedagogji sociale, psikologji dhe punonjës të tjerë rinorë bazuar në Programin Y në Zagreb, në Departamentin e Punës Sociale të Fakultetit të Drejtësisë.

Qëllimi i këtyre trajnimeve ishte edukimi dhe rekrutimi i arsimtarëve-vullnetarëve të ardhshëm, si dhe promovimi i punës së Statusit për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës përmes punëtorive arsimore dhe aktiviteteve të tjera. Gjatë hartimit të këtij trajnimi, koordinatori i projektit i Statusit M, Tokara Tokiq dhe edukatori Tin Françiq ka pasur në mendje të përfshijnë edhe mënyrën e të mësuarit teorik, eksperimentues dhe praktik. Aktivitetet fillestare të trajnimeve ishin leksione të shkurtra mbi fushat e punës dhe historisë së Statusit M, pasuar nga ligjëratat e shkurtra mbi projektin Iniciativa e Burrave të Rinj, dhe puna në rajon, si dhe Programi Y për parandalimin transformues gjinor Y së bashku me prejardhjen e tij teorike.

Aktivitetet e mëposhtme ishin zbatimi i punëtorive aktuale nga Programi Y me grupin e studentëve dhe, në fund të ditës së parë të çdo trajnimi, shkëmbimin e përvojave dhe reagimeve. Në ditën e dytë të secilit trajnim, rolet u ndryshuan – studentët u bënë ata që zbatuan punëtori nga Programi Y për pjesën tjetër të grupit dhe morën përshtypje nga trainerët e Statusit M më pas. Kishte gjithsej 27 studentë / punonjës të rinisë.

Në vlerësimet e tyre përfundimtare, pjesëmarrësit vlerësuan trajnimet dhe trainerët, si dhe një qasje eksperimentale për punën dhe vetë Programin Y. Ata theksojnë rëndësinë e kryerjes së trajnimeve të tilla për studentët e profesioneve të kujdesit, si dhe punëtori me të rinjtë, veçanërisht burrat e rinj.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit në mes të rinjve/rejave në Ballkan” i implementuar nga CARE International Balkans në partneritet me Status M, i mbështetur nga Agjensioni Austriak për Bashkëpunim (ADA) dhe Oak Foundation.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023