Iniciativa e Perpettum Mobile: Deklaratë mbi prezantimin e arsimit të aftësive të shëndetshme të jetës në BiH

24 Mars, 2020 Lajmet

Ekipi “Perpetuum Mobile – Instituti për Rini dhe Zhvillimin e Komunitetit” nga Banja Luka, organizata jonë partnere, kohët e fundit ka filluar aksionin e nënshkrimit të Deklaratës për futjen e detyrueshme të Programit Y në sistemet arsimore në të gjitha shkollat ​​në BiH.

Duke vepruar me përgjegjësi ndaj vetes dhe të tjerëve përmes thirrjes #rrineshtepi, Pepretuum Mobile mban një pozicion të qartë se vazhdon të bëjë përpjekje të forta dhe të zhvillojë metodologji dhe praktika që ndikojnë në rëndësinë e jetesës së shëndetshme. Ne veprojmë në përputhje me mënyrat e jetesës pozitive ndaj të rinjeve dhe të rejave – duke zhvilluar dhe edukuar aftësi jetësore që duhen verifikuar përmes arsimit zyrtar – sipas ekipit të Perpetuum Mobile.

Në Konferencën e Shtatë të Punës Rinore të organizuar së fundmi – KORA 7 në shkurt të vitit 2020, e cila mblodhi përfaqësues të organizatave rinore nga Bosnja dhe Hercegovina në Banja Luka, një segment iu kushtua temës së mënyrës së jetesës së shëndetshme. Me atë rast ata inicuan një lëvizje për të avokuar për futjen e mënyrave të shëndetshme të jetesës dhe aftësive të jetës në arsimin zyrtar. Të gjitha organizatat e mbështetën qartë dhe shprehën dëshirën e tyre që të përfshihen më aktiv në punën e organizatave rreth Iniciativa e Burrave te Rinj, rezultati i parë i së cilës ishte Deklarata e Përbashkët e Angazhimit për Jetën e Shëndetshme.

Për të shfrytëzuar sa më shumë kohën e jashtëzakonshme, Prepetuum Mobile po punon shumë për të marrë pëlqimin e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve nga BiH, në mënyrë që ata të mund të marrin iniciativën së bashku tek vendimmarrësit dhe të vazhdojnë të mbrojnë për nisma pozitive.

Për çdo informacion shtesë mund të kontaktoni organizatën tonë partnere Perpetuum Mobile me postë elektronike në: [email protected] 

Kjo është një nga një seri iniciativash që po zbatohen nga organizatat tona partnere të mbledhura rreth Iniciatives se Burrave te Rinj (YMI) që përqendrohet në ndërtimin e një Lëvizjeje të Jetës së Shëndoshë që synon të sjellë së bashku zëra të larmishëm të shoqërisë civile, grupeve joformale qytetare, prindër, mësues dhe aktorë të tjerë shoqërorë të ndihmojnë bashkërisht promovimin dhe avokimin për parandalimin e dhunës, barazinë gjinore, arsimimin e aftësive të jetës dhe shëndetin e të rinjve në shkolla në të gjithë Ballkanin.

Procesi i ndërtimit të lëvizjes përfshin të gjitha organizatat partnere të mbledhura rreth programit të Nismës për të Rinj në Shqipëri, BiH, Kosovë, Serbi dhe Kroaci, të cilët po zbatojnë programin në mbi 50 komunitete.

Ne duam Programin Rinia në të gjitha shkollat!

Shikoni një video nga Konferenca Vjetore e të Rinjve të partnerëve tanë: Shoqata XY, Perpetuum Mobile, Fuqia Rinore dhe organizatat partnere, anëtarë të Klubeve Bëhu burra nga e gjithë BiH që dërguan një mesazh të qartë në nëntor 2019:

Ky aktivitet u implementua në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinj II – “Promovimi i stileve të jetesës më të shëndetshme midis të rinjve në Bosnje dhe Hercegovinë duke sfiduar stereotipet gjinore II” dhe projektit “Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e ekstremizmit dhe dhunës tek të rinjët në Ballkan ”i mbështetur nga Qeveria e Zvicrës, Fondacioni Oak, Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe CARE International Ballkan.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Stay tuned!

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023