Programi Y

14 Shtator, 2017 Fushata

Programi Y – Një qasje inovative për të rinj në parandalimin e GBV dhe promovimin e jetesës së shëndetshme për burrat e rinj dhe gratë e reja” është programi i ri arsimor për parandalimin e dhunës dhe promovimin e mënyrave të jetesës së shëndetshme. Programi është akredituar në Kantonin e Hercegovinës dhe Neretvës dhe është i autorizuar të punojë në shkollat e mesme në Republikën Serbe. Ajo zbatohet edhe në Kantonin e Sarajevës dhe në Kantonin e Bosnjës Qendrore. Doracaku për edukatorët në shkollat e mesme dhe punonjësve me të rinjtë “Programi Y – Rinia” është një mjet i zhvilluar nga Iniciativa e burrave të rinj nga CARE International NW Balkans dhe partnerët e saj bashkëpunues nga vendet e Ballkanit Perëndimor të fokusuara në adresimin e pabarazive gjinore, praktikave të dëmshme shëndetësore dhe dhunën në jetën e përditshme me burrat e rinj dhe gratë e reja nga mosha 14 deri në 19 vjeç në shkolla dhe në komunitet.

Programi Y – Doracaku i të rinjve është një manual trajnimi që synon të promovojë barazinë gjinore dhe mënyrën e jetesës së shëndetshme me burra të rinj dhe gratë e reja duke adresuar disa prej konstruksioneve shoqërore të maskulinitetit dhe femininitetit si një strategji për ndërtimin e aftësive jetësore të rëndësishme me burrat e rinj dhe gratë e reja, kur ato/ato kalojnë në periudhën e hershme të pjekurisë.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023