URREJTJA NUK ËSHTË ZGJIDHJE

23 Korrik, 2020 Lajmet

Të rinjtë përfaqësojnë grupin më të prekshëm shoqëror, të prirur për zhvillimin e ideve ekstremiste dhe mbështetjen e lëvizjeve ekstremiste.

Në shoqëritë ku vlera të tilla si toleranca, përfshirja dhe bashkimi nuk nxiten, qëndrimet dhe sjelljet ekstremiste mund të duket se të rinjtë janë mënyra e vetme për të përballuar shoqërinë dhe komunitetin. Iniciativa e të rinjve CARE (YMI) inicoi zhvillimin e një programi të ri për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit midis të rinjve në Ballkan në vitin 2018.

Pas planifikimit fillestar dhe vizitës studimore në Vjenë në nëntor 2018, ku partnerët YMI mësuan nga institucionet austriake për përvojën se si të merren me sukses me rininë. Që nga ai moment, modelet e përshtatura u pilotuan në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë nga organizatat partnere të YMI. Qasja kryesore në pilotimin e Programit Y Plus ishte ndërtimi i marrëdhënieve dhe besimit me të rinjtë dhe komunitetet – duke reflektuar në solidaritet dhe duke angazhuar shumëllojshmëri të palëve të interesuara – qendra për punë sociale, zbatimin e ligjit, ndalimin e të rinjve dhe qendrat kulturore, komunitetet fetare etj.

Duke eksploruar dimensione të ndryshme të trajtimit të ekstremizmit rinor, partnerët zhvilluan lojëra teatrale mbi ekstremizmin në Serbi, hartuan program arsimor për të rinjtë nga qendrat për punë sociale në Banja Luka, krijuan forume në komunitet duke angazhuar mësues, prindër dhe drejtues të komunitetit në Tiranë dhe krijuan hapësirë ​​për shkëmbim në Podujevë ku prokurorë, gjyqtarë, punonjës socialë, polici dhe media po punojnë së bashku me të rinjtë në rrezik për ta bërë komunitetin e tyre më të mirë!

Shfaqja EKSTREMIZMI: Si t’Ia shpjegoj këtë birit tim, u lexohet të rinjve se ne të gjithë kemi stereotipet dhe paragjykimet tona. Duke zbuluar ekstremistin tonë, ne do të gjejmë mënyra për të thyer stereotipet dhe zhdukur paragjykimet.

“Parandalimi dhe menaxhimi i zemërimit kërkojnë përpjekje dhe sakrificë për ta vënë atë nën kontroll. Gjatë këtyre trajnimeve kemi fituar njohuri, informacion dhe kemi krijuar mekanizma administrimi se si të reagojmë në menaxhimin e zemërimit, emocioneve negative dhe mbingarkesës emocionale.”

Elmedina, një vajzë 17 vjeçare nga Podujeva

Punëtori me studentë me histori dhune në Kosovë për të rritur rezistencën e tyre ndaj sjelljeve të dëmshme, dhunës, paragjykimeve gjinore dhe etiketimeve.

#AJeOK Fushata u krijua me qëllim të promovimit të vlerave të tilla si miqësia, besimi dhe mbështetja në komunitet. Qëllimi është të fuqizoni të rinjtë që të njohin kur dikush ka një problem, të mos gjykojë dhe të jetë në rregull me kërkimin e ndihmës dhe këshillave nga njerëzit në mjedisin e tyre – Bëhuni një Anëtar i Klubit Bonu Burrë, miq, prindër, staf shkollor, organizata rinore dhe njësoj .Të rinjtë në Ballkan përballen me probleme të tilla si mungesa e vetëbesimit, besimit dhe marrëdhënieve të ndershme me bashkëmoshatarët dhe prindërit, të cilat shpesh përfshijnë depresionin, etiketimin, dhunën, ekstremizmin dhe radikalizmin. YMI krijoi dy fushata me ndikim të normave shoqërore që synojnë rininë dhe komunitetet e zgjedhura, rreth gjuhës së urrejtjes dhe promovimit të roleve pozitive në komunitet duke adresuar ekstremizmin dhe dhunën.

Fushata shtesë #KthejeDijen #NdaleUrrejtjen u zhvillua për ata që ndjehen të privuar, e shohin veten si viktima ose besojnë në dhunë si një mënyrë për të zgjidhur problemet ose për të vendosur mbizotërimin mbi të tjerët, mund të jenë në rrezik të mundshëm të ekstremizmit në sjellje dhe qëndrime.

Fushata shtesë #KthejeDijen #NdaleUrrejtjen u zhvillua për ata që ndjehen të privuar, e shohin veten si viktima ose besojnë në dhunë si një mënyrë për të zgjidhur problemet ose për të vendosur mbizotërimin mbi të tjerët, mund të jenë në rrezik të mundshëm të ekstremizmit në sjellje dhe qëndrime.

Ne mund t’u përkasim feve të ndryshme, por të gjithë besojmë në diçka, mund të jemi të gjinive ose gjinive të ndryshme, por të gjithë duam hapësirat tona të sigurta, mund të jemi me orientime të ndryshme seksuale, por të gjithë duam dashuri. Ne mund të lindim në vende të ndryshme, në rrethana krejt të ndryshme, flasim gjuhë të ndryshme, por të gjithë duam miq. Arma jonë më e fortë është njohja, jo urrejtja – është mesazhi që vjen nga Klubet Bonu Burre në të gjithë Ballkanin!

Ekstremizmi i dhunshëm shpesh bazohet në informacione të rreme, stereotipe dhe manipulime, prandaj është e rëndësishme të zhvilloni të menduarit kritik, të njiheni me faktet dhe të merrni pjesë në përhapjen e njohurive, jo të urrejtjes. Zhvillimi i trajnimeve, ndërtimi i mirëkuptimit, të menduarit kritik, shpikja e forumeve të reja për shkëmbime, teatri i teatrit të shtypur dhe forumi, kalimi në media sociale dhe rishikimi i proceseve edukative dhe mënyra e përdorimit të hapësirës publike është një mision për CARE dhe partnerët në vendet e Ballkanit.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023