Fushata e re nga YMI kundër ekstremizmit: #KthejeDijen #NdaleUrrejtjen

29 Maj, 2020 Lajmet, Lajmet e YMI-të

Fushata “Ktheje dijen, Ndale urrejtjen” është krijuar si një përgjigje pozitive ndaj mesazheve negative që shoqëria shpesh dërgon për të gjithë ata që janë më ndryshe në një farë mënyre. Ne jemi udhëhequr përmes fushatës nga pëllumbi Beni, i cili pajton dallimet, na mëson t’i respektojmë ato dhe na tregon se ka gjëra në të cilat ne jemi të njëjtë, pavarësisht sa të ndryshëm mund t’i dukemi njëri-tjetrit. Ne mund t’u përkasim feve të ndryshme, por të gjithë besojmë në diçka, mund të jemi të gjinive ose sekseve të ndryshme, por të gjithë duam hapësirat tona të sigurta, mund të jemi me orientime të ndryshme seksuale, por të gjithë duam dashuri. Ne mund të lindim në vende të ndryshme, në rrethana krejt të ndryshme, flasim gjuhë të ndryshme, por të gjithë duam miq. Beni është këtu për të na mësuar tolerancën, për të na bindur që të gjithë jemi të barabartë, se meritojmë të drejta të barabarta dhe liri të barabarta. Arma më e fortë e Benit është njohja, sepse ne duhet të luftojmë kundër frikës së të panjohurës dhe të ndryshëm me fakte, jo urrejtje.

Urrejtja nuk është zgjidhje

Fushata “Ktheje dijen, Ndale urrejtjen” me drejtuesin e saj, pëllumbin Beni si një simbol të paqes, ka si qëllim themelor parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të të rinjve, duke ndarë fakte dhe informacione që duhet të thyejnë stereotipet dhe paragjykimet, më shpesh të shkaktuara nga injoranca apo frika. Në një shoqëri që nuk ushqen vlera të tilla si toleranca, gjithëpërfshirja dhe larmia, e cila thekson të kundërtat dhe krijon politika të urrejtjes, dhe nga ana tjetër nuk edukon dhe informon sa duhet (ose aspak), qëndrimet dhe sjelljet ekstremiste mund t’u duken të rinjve të jetë mënyra e vetme për të përballuar shoqërinë dhe mjedisin.

#NdaleUrrejtjen 

Ne mund ta përkufizonim ekstremizmin si çdo devijim nga moderimi, i cili i referohet ideve dhe veprimeve. Ekstremizmi mund të jetë social, politik, fetar ose kulturor. Dhuna, frikësimi dhe përjashtimi i të gjithë atyre që devijojnë nga këto ekstreme shpesh janë një instrument kryesor në zbatimin e ideve dhe qëndrimeve ekstremiste. Gjithashtu, ekstremizmi mbijeton duke bërë vazhdimisht ndarje dhe dallime artificiale, duke krijuar një barrierë midis “nesh” dmth atyre që ndajnë të njëjtat pikëpamje, dhe “atyre” dmth të gjithë atyre që janë të ndryshëm në besime, qëndrime, origjinë, ngjyrën e lëkurës, orientimin seksual, etj. seksi / gjinia ose prejardhja etnike. Kështu, idetë dhe sjelljet ekstremiste më së shpeshti drejtohen tek pakicat kombëtare / etnike, refugjatët, d.m.th. migrantët, popullsia LGBT dhe anëtarët e bashkësive fetare të pakicave.

#KthejeDashurinë 

Vlerat e tolerancës, solidaritetit dhe bashkësisë janë kundër ideve dhe qëndrimeve ekstremiste. Të rinjtë përfaqësojnë grupin më të prekshëm shoqëror, të prirur për zhvillimin e ideve ekstremiste dhe mbështetjen e lëvizjeve ekstremiste. Në të njëjtën kohë, të rinjtë janë më shpesh viktima të sulmeve ekstremiste, veçanërisht nëse ato i përkasin kategorive sociale të cenueshme. Ekstremizmi i dhunshëm shpesh bazohet në informacione të rreme, stereotipe dhe manipulime, prandaj është e rëndësishme të zhvilloni të menduarit kritik, të njiheni me faktet dhe të merrni pjesë në përhapjen e njohurive, jo të urrejtjes.

Organizatat partnere në kuadër të projektit Iniciativa për Burrat e Rinjë Nismës kanë punuar së bashku me anëtarët e Klubeve Bonu Burrë nga të 5 vendet për të zhvilluar një fushatë të re që ndjek zhvillimin e një programi të ri për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit në mes të rinjve – Programi Y +. Kjo fushatë u zhvillua si pjesë e projektit Iniciativa e Burrave të Rinjë II, i cili mbështetet nga Qeveria Zvicerane, Fondacioni Oak, Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe CARE International Ballkan.

#YMI#CareInternational#CARE#ProgramY#SvicarskauBiH#AustrianDevelopmentAgency#OakFoundation 

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023