U transmetuan debatet e para në internet

25 Maj, 2020 Lajmet

Organizata jonë partnere “Perpetuum mobile – Instituti për Rini dhe Zhvillim të Komunitetit” Banja Llukë ka filluar debatet e para në internet me nxënës të shkollave të mesme në Banja Llukë.

Duke respektuar të gjitha masat dhe rekomandimet e shërbimeve kompetente për mbrojtjen e shëndetit dhe shmangien e infeksionit të shkaktuar nga pandemia e virusit COVID 19 (virusi Korona), ky Institut ka përshtatur aktivitetet e tij me kushtet dhe ka zhvilluar një koncept të ri të garave të debatit në temat e jetesës së shëndetshme.

Se kjo iniciativë u prit mirë në mesin e të rinjve dhe u konfirmua nga pjesëmarrësit në debate që treguan interes të madh për të marrë pjesë. Temat që u ishin caktuar atyre si detyrë nënkuptojnë stilin e jetës së shëndetshme, por gjithashtu kërkojnë hulumtime dhe argumentime shtesë.

Debati u mundëson të rinjve të shprehin pikëpamjet e tyre në një mënyrë të artikuluar dhe demokratike, të nxisin një kulturë dialogu dhe komunikimi jo të dhunshëm, si dhe të arrijnë zgjidhje për çështje dhe probleme të identifikuara të të rinjve, ndërsa debatimi mbi tema të jetesës së shëndetshme ngre ndërgjegjësimin tek të rinjtë dhe njerëzit për rëndësinë e ndryshimit: zakonet e dëmshme dhe shkatërruese që kontribuojnë në faktorët bazë të rrezikut shëndetësor (duhanin dhe narkotikët, alkoolin, dietën jo të shëndetshme dhe aktivitetin e pamjaftueshëm fizik), dhe qëndrimet e ngurtë dhe retrograde ndaj barazisë gjinore.

Gjatë muajve të fundit, studentët janë trajnuar në bazat e debatit në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), të financuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin me titull “Përmes Kulturës së Dialogu për zakonet e shëndetshme të jetesës ”. Baza kryesore metodologjike për realizimin e projektit të përmendur dhe të gjitha aktivitetet ishte “Programi Y”. Pikërisht për shkak të programeve të hartuara mirë të arsimit të studentëve, ata bënë shumë mirë në garat e debatit nga ana e afirmimit, por edhe në anën e mohimit.

Se si menaxhuan debatuesit dhe si mbrojtën tezat e tyre, mund të shihni në vegëzat e mëposhtme:

Shëndeti publik është më i mirë se ai privat

Shqetësimi emocional i një njeriu çon në perceptimin e tij negativ në shoqëri

Media është përgjegjëse për çrregullimin e ngrënies së të rinjve 

Të gjithë njerëzit duhet të jenë vegjetarianë

Dhuna është më e zakonshme në zonat e varfra


Zhvillimi i Programit Y të përdorur në implementimin e këtyre aktiviteteve u realizua në kuadër të projektit Iniciativa e Burrave të Rinj: “Promovimi i stileve të jetesës më të shëndetshme tek të rinjtë në Bosnjë dhe Hercegovinë duke Sfiduar Stereotipet Gjinore II” dhe projektit: “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e Barazisë Gjinore dhe Parandalimi e Ekstremizmit dhe Dhunës tek të rinjët në  Ballkanin Perëndimor ”, mbështetur nga Qeveria Zvicerane, Fondacioni Oak, Agjencia Austriake për Zhvillim CARE International Ballkan.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023