Pilot Programi për punën në shkollat ​​fillore

19 Shkurt, 2020 Lajmet e YMI-të

Në periudhën nga 14 deri në 15 shkurt 2020, Youth Power (Fuqia Rinore) organizoi trajnime për këshilltarët e shkollave dhe mësuesit e shkollave fillore respektivisht Peter Bakula dhe Ilija Jakovljević në Mostar.

Qëllimi i trajnimit është që mësuesit të fitojnë aftësi themelore të nevojshme për të zhvilluar punëtori që janë zhvilluar për të promovuar stilin e jetës më të shëndetshme. Punëtoritë e zhvilluara janë pjesë e një kurrikule të re arsimore të titulluar Programi E – Mënyra e Jetesës së Shëndetshme për Shkollat ​Fillore rreth rajonit që aktualisht është duke u pilotuar në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Gjatë këtij trajnimi, këshilltarët e shkollës dhe mësuesit kanë zgjedhur modulet që do të zbatohen gjatë këtij dhe vitit të ardhshëm shkollor. Ata gjithashtu ranë dakord të fillojnë një fushatë të përbashkët për të përkujtuar 16 ditët e aktivizmit më vonë këtë vit, duke përfunduar kështu pilotimin e aktiviteteve në shkollat ​​fillore në Kantonin e Hercegovinës-Neretva.

Organizatat e mbledhura rreth Iniciativës së Burrave të Rinj/YMI Projekt kanë zbatuar programe transformuese gjinore në shkollat ​​e mesme përreth rajonit dhe duke angazhuar drejtpërdrejt më shumë se 100 000 të rinj/reja dhe mbi 1000 mësues/s. Në vitin 2019 kemi filluar me adaptimin e Programit të mirënjohur Y për t’u përdorur në shkollat ​​fillore.

Programi E bazohet në Programin tonë Y – Qasje Inovative në Parandalimin e DHBGJ-së dhe Promovimin e Jetesës së Shëndoshë për burrat e rinj dhe gratë e reja – një mjet Arsimor Gjithëpërfshirës për mësuesit dhe arsimtarët për të shndërruar mjedisin shkollor në atë që mbështet dhe ushqen barazinë gjinore, dhe promovon një kulturë e jo dhunës.

Ekziston një nevojë e dukshme për të përfshirë arsimimin në lidhje me barazinë gjinore, jo dhunën dhe stilin e jetës së shëndetshme gjithashtu në shkollat ​​fillore. Partnerët tanë nga B&H, Youth Power, Shoqata XY dhe Perpetuum Mobile filluan me punën pionierë të adaptimit të kurrikulës me nevojat e shkollës fillore që nga viti i kaluar.

Trajnimi i parë i mësuesve është një pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të hartuar një program i cili do të përqendrohet në promovimin e stileve të jetesës më të shëndetshëm në mesin e popullatës së nxënësve të shkollave fillore. Shpresojmë që të arrijmë të njëjtin sukses në Mostar siç ishte me shkollat ​​e mesme dhe duke e bërë Programin Y pjesë të detyrueshme të klasave të drejtuesve në të gjithë Kantonin! Qëndroni të informuar për më shumë informacion.

Aktiviteti u implementua si pjesë e projektit YMI – Iniciativa për Burrat e Rinj II “Promovimi i mënyrës së jetesës më të shëndetshme midis të rinjve në Bosnje dhe Hercegovinë nga Sfidimi i Stereotipeve Gjinore II”, i mbështetur nga Qeveria e Zvicrës, Fondacioni Oak, Agjensia Austriake e Zhvillimit dhe CARE International Ballkan.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDe #ZhvillimiAgjensia #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023