Thirrje për përkthim nga gjuha Gjermane në gjuhën Angleze

24 Tetor, 2017 Rajonale dhe Ndërkombtare

Terma të Referencës (TOR) për Përkthyes/e në Bosnjë dhe Hercegovinë/ Serbi / Kroaci për përkthimin e Manualit KIWI “Kids Welcome Initiative” nga Gjermanishtja në Anglisht

CARE International

CARE International është organizatë udhëheqëse e cila operon si konderatë ndërkombëtare e 14 organizatave anëtare që punojnë së bashku për t’I dhënë fund varfërisë. Në vitin 2016, CARE ka punuar në 95 shtete nëpër botë, duke mbështetur 890 projekte për të ndihmuar përfundimin e varfërisë, duke arritur më shumë se 64 milionë njerëz. Misioni ynë është një botë e shpresës, tolerancës dhe drejtësisë shoqërore, ku varfëria është tejkaluar dhe të gjithë njerëzit jetojnë me dinjitet dhe siguri. CARE punon në gjithë globin për të shpëtuar jetë, mundur varfërinë dhe arritur drejtësinë shoqërore.

I pavarur nga qëllimet politike, komerciale, ushtarake, etnike apo religjioze, CARE promovon mbrojtjen e hapësirës humanitare. Ne sigurojmë asistencë në bazë të nevojës, pa dallim race, prejardhje apo nacionaliteti, duke adresuar të drejtat e grupeve të margjinalizuara, veçanërisht grave dhe vajzave.

CARE ka ekzistuar nga në Ballkan që nga viti 1994 me mision për të kontribuar në rimëkëmbjen e pasluftës dhe zhvillimin socio-ekonomik të Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Kosovës*. Sot, CARE po ndihmon grupet dhe komunitetet e margjinalizuara në Ballkan përmes iniciativave të zhvillimit socio-ekonomik dhe duke u angazhuar në intervenime të drejtuara në parandalimin e konfliktit dhe ndërtimin e paqes, jetesë të qëndrueshme, barazi gjinore dhe parandalimin e dhunës në baza gjinore.

Projekti: KIWI – Kids Welcome Initiative

KIWI promovon fuqizimin e kompetencave të integruara dhe zhvillimin e potencialeve të integrura në shkolla në Gjermani me nxënësit që kanë prapavijë të migrimit apo ikjes nga vendet e tyre të origjinës. Elementet kyçe të projektit janë: kurset trajnuese për mësuesë/e; materiale mësimore & koncepti didaktit për punëtoritë e nxënësve/eve; program financues për nismat e nxënësve/eve; këshillim i shoqëruar, monitorim dhe promovim i përfshirjes së prindërve.

Projekti KIËI është duke u implementuar në Gjermani që nga viti 2016, si rezultat i fluksit të refugjatëve të rinj nga Siria, Iraku dhe të shteteve të tjera që janë regjistruar në shkollat gjermane.

Roli i përkthyesit në Bosnjë dhe Hercegovinë/Serbi/Kroaci

Përshkrim i shërbimeve të nevojshme

Përkthimi i Manualit KIËI nga gjermanishtja në anglisht i siguruar në CARE International është I nevojshëm në mënyrë që të shpërndahet Manuali në rajone të tjera. Përkthyesi do të përkthejë 663 faqe të përkthyesit (1 faqe = 1,800 karaktere me hapësira).

Subjekti i përkthimit (Manuali) do të përkthehet shkronë për shkronjë në periudhën kohore prej gjashtë muajsh, duke filluar nga 6 nëntori, 2017. Pas redaktimit të kapitullit të përkthyer nga CARE, përkthyesi/agjencia do të dërgojë kërkesë për pagesë/faturë me sasinë për kapitullin e përkthyer.

Oferta duhet të përmbajë:

  1. Çmimin e përkthimit të Manualit për faqe të formatit A4, Times New Roman, Fonti 12 me taksa të përfshira. Përkthyesi/Agjencia është i obliguar të mbulojë të gjitha taksat dhe përfitimet sipas ligjit kombëtar.
  2. Tabelën kohore me datat e pritshme se kur do tw pwrkthehet secili kapitull, duke pasur kujdes gjithmonw qw janw gjashtw kapituj dhe secili kapituj pwrmban sw paku 100 faqe pwrkthyesi.

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kontratës: 6 nëntor, 2017 – 30 prill, 2018

Përshtatshmëria për punë
CARE po kërkon individë ose agjenci me përvojë me përvojë paraprake në përkthim të materialeve/manualeve educative për mësues dhe edukatorë të OJQ-ve që punojnë me të rinj, nga gjermanishtja në anglisht. CARE preferon përkthyes me përvojë që kanë prova të dokumentuara nga reportet, hulumtimet, udhërrëfyesit, manualët dhe librat e përkthyer.

Procesi i aplikimit

Nëse një individ aplikon, është e nevojshme të sjellë CV me kopje fizike të printuara (ose dokumente elektronike në format PDF ose përmes CD) ose vegëza të ëebfaqeve active që tregojnë përvojën e përshkruar më lartë në sektorin e përshtatshmërisë (raporte të përkthyera, manual ose libra) dhe tregojë çmimin për faqe të përkthyer, dhe të propozojë një kohëzgjatje. Nëse jeni agjenci, iu lutemi  që së bashku me ofertë të dërgoni edhe një dëshmi për pagesën e taksave.

Ofertat duhet të dërgohen më 3 nëntor, 2017 në 12:00 p.m. në adresat si vijon:

  • Ekipi për prokurim, CARE International Balkans, Hasana Kaimije 11, 71 000 Sarajevë ose në e-mail adresën care@carenëb.org
  • Ekipi për prokurim, CARE International Balkans, Petra Lekovica 59, 11030 Beograd ose në email adresën [email protected]
  • Oferta që zgjidhet, do të informohet nga CARE Internationals në mënyrë të shkruar më 6 nëntor, 2017.

Orari i pagesave

Ofruesi i zgjedhur do të paguhet pas aprovimit të secilit kapitull të dërguar nga CARE. Propozimi për orarin e pagesave do të jetë pjesë e kontratës.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023