Faza III (2013 – 2016): Inicijativa mladića (YMI), regionalna komponenta

Naziv projekta

Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu.

Opis projekta

Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu ili projekt Inicijativa mladića (YMI) se oslanja na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i na poboljšanju rodne ravnopravnosti u regionu. Projekt Inicijativa mladića će biti implementiran u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji i biće usmjeren na mladiće sa ciljem izgradnje njihovog znanja i stavove o rodnoj ravnopravnosti i zdravim životnim stilovima kao i na smanjivanju nivoa rodno zasnovanog nasilja. Program rodno transformativnih životnih vještina (Program M) nalazi se u središtu ovog poduhvata. Trenutni projekt ima za cilj širenje i integrisanje ranijih dostignuća u vezi sa implementacijom Programa M putem ciljanog zagovaranja i bliske saradnje sa ministarstvima prosvjete, javnim gender agencijama, akademskim institucijama, srednjim školama, edukatorima, medijima i drugih zainteresovanim stranama. Jedan od glavnih ciljeva projekta je uvođenje Programa M u nastavni plan i program i sticanje zvanične akreditacije za obuku profesora. Sa ciljem poboljšanja ovog procesa, CARE će probno uvesti Program M u odabrane srednje stručne škole u regionu i identifikovati saveznike među profesorima, koji će djelovati kao treneri trenera (ToT). Kako bi se doprlo do edukatora u njihovim ranim fazama karijere, ovaj projekt će ciljati studente na univerzitetima koji se obrazuju za buduće profesore. Pored toga, lideri zajednica Roma, Aškalija i Egipćana i predstavnici drugih nevladinih organizacija će biti uključeni u jačanje kapaciteta.

CARE-ove lokalne partnerske organizacije su sve više prepoznate kao ključni faktori od strane javnih aktera u oblasti angažovanja muškaraca, omladinskog rada i rodne ravnopravnosti. Uz podršku ovog projekta, partneri će pokrenuti kampanje usmjerene posebno ka mladima, ali takođe ka očevima, muškarcima starateljima, trenerima i drugim muškim uzorima, čime se unapređuje njihovo znanje i stavovi o rodnoj ravnopravnosti i roditeljstvu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u porodicama. Projekt će se uglavnom oslanjati na korištenje društvenih medija, ali će takođe uključiti i popularne medije.

CARE-ov strateški pristup je saradnja sa lokalnim partnerskim organizacijama i sistematsko jačanje njihovih kapaciteta. Ovaj projekt će podržati napore CARE-ovih partnera da postanu državni resursni centri u pogledu rodne ravnopravnosti. Lokalni partneri će sprovesti istraživanje i promovisati dobre prakse i debate o politikama sa ciljem uključivanja dječaka i muškaraca u pitanje rodne ravnopravnosti i davanja doprinosa smanjenju rodno zasnovanog nasilja. Projekt će nastaviti da i dalje ulaže napore u zagovaranje ulaskom partnerstvo sa Medijskom organizacijom jugoistočne Evrope (SEEMO).

Opšti cilj

Poboljšanje rodne ravnopravnosti i smanjenje interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu.
Svrha ovog projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno pravednih životnih stilova među dječacima i muškarcima (djevojčicama i ženama) koji učestvuju u Programu.

Poboljšanje rodne ravnopravnosti i smanjenje interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu.

Svrha ovog projekta je da se poveća razumijevanje zdravih, nenasilnih i rodno pravednih životnih stilova među dječacima i muškarcima (djevojčicama i ženama) koji učestvuju u Programu.

Lokacija

Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo i Albanija.

Partnerske organizacije
 • Perpetuum Mobile
  Institut za razvoj mladih i zajednice,
  Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • E8
  Centar za promociju zdravih stilova života
  Beograd, Srbija
 • PEN
  Mreža vršnjačkih edukatora
  Priština, Kosovo
Donatori
Austrijska razvojna agencija
OAK Fondacija
Trajanje
36 mjeseci: 1. decembar 2013 – 30. novembar 2016.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023