Novembar 20, 2015

Zapo?ele radionice u sklopu kampanje Supertata

Nakon trodnevnog MenCare seminara održanog u rujnu (?akovec), zapo?elo se s informiranjem zajednice i izravnim radom s korisnicima kroz radionice u Prelogu i Kuršancu, a u planu su još tri ciklusa radionica u Macincu i ?akovcu.

Podsjetimo se – Status M održao je trodnevni seminar (28.-30.9.)MenCare – uklju?enje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Me?imurju u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Me?imurske županije u ?akovcu, a na seminaru je sudjelovalo 30 stru?njaka/stru?njakinja iz Zavoda za javno zdravstvo Me?imurske županije, Centra za socijalnu skrb i Obiteljskog centra ?akovec, U?iteljskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu – Odsjek u ?akovcu, Doma zdravlja ?akovec, Županijske bolnice ?akovec, Policijske uprave Me?imurske, Savjeta mladih grada Preloga, profesora/profesorica OŠ Pribislavec, OŠ Kuršanec, OŠ Ivanovec, OŠ Tomaša Gori?anca iz Male Subotice, OŠ Macinec, Graditeljske, Srednje tehni?ke te Ekonomske i trgova?ke škole.

Voditelj seminara bio je gospodin John Crownover – programski savjetnik organizacije CARE International i dugogodišnji suradnik Statusa M s iskustvom rada na programima M (program za rad s mladi?ima) i P (program za rad s o?evima) u regiji. Kao sljede?i korak predvi?eno je informiranje javnosti i izravan rad s korisnicima. Sa zadovoljstvom možemo priop?iti da su zapo?ela dva ciklusa radionica u Prelogu i Kuršancu, dok su u planu još tri ciklusa radionica u Macincu i ?akovcu.

O tome kakav interes postoji me?u stru?njacima/stru?njaknjama za provo?enje spomenute MenCare kampanje u Me?imurju najbolje svjedo?i broj od 38 dosad uklju?enih volontera/volonterki, a o?ekujemo da ?e se taj broj pove?ati s po?etkom novih ciklusa radionica koji su u planu. Osim ve? spomenutih stru?njaka/stru?njakinja koji su nazo?ili seminaru u ?akovcu, u provo?enje radionica uklju?ili su se i volonteri/volonterke Udruge Sfera, Udruge studenata Grada Preloga  i Društva Naša djeca Prelog.

Radionice u Kuršancu provode se u Obiteljskom centru za Rome, a dosad su održane dvije radionice na kojima je nazo?ilo ukupno 9 korisnika, o?eva razli?itih dobnih skupina. Spomenute radionice provode stru?njaci/stru?njakinje iz OŠ Kuršanec, OŠ Pribislavec, Zavoda za javno zdravstvo Me?imurske županije i U?iteljskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, a uz podršku volontera/volonterki iz Udruge Sfera. Ukupno ?e se održati 11 radionica, sukladno Priru?niku P (program za rad s o?evima), a u prve dvije radionice obra?ene su dvije aktivnosti iz spomenutog Priru?nika.

U utorak (17.11.) je zapo?elo i provo?enje radionica u Prelogu u Me?ugeneracijskom centru – Dje?ja ku?a Prelog, a na uvodnoj radionici (tema: O?ekivanja) nazo?ilo je 14 korisnika/korisnica, mladih parova. Radionice u Prelogu vodit ?e stru?njaci/stru?njakinje iz Zavoda za javno zdravstvo Me?imurske županije, Centra za socijalnu skrb – podružnica Obiteljski centar ?akovec, a uz podršku volontera/volonterki iz Udruge studenata Grada Preloga i Društva Naša djeca Prelog. Održat ?e se 11 radionica, sukladno Priru?niku P.

U planu je provo?enje još triju ciklusa radionica koje ?e se održati u sklopu Budi muško kluba ?akovec, OŠ Macinec i Kluba lije?enih alkoholi?ara ?akovec, a njihov po?etak o?ekuje se u sije?nju 2016. godine.

Vrijedi napomenuti da se projekt provodi sredstvima fonda Kraljevine Norveške i zemalja EGP-a, pri Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive