ADA komponenta

Budućnost za mlade: Mladi kao lideri za obrazovanje o životnim veštinama na Balkanu

Sažetak projekta
U 2013. godini, kroz projekat Inicijativa mladića (YMI), kojeg je podržala Austrijska razvojna agencija, CARE i partneri su počeli sa zagovaranjem za uvođenje rodno transformativnih životnih veština – kao što je Program Mladi (od sada Program Y) – u srednjim školama u Srbiji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini, za borbu protiv međuvršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja i unapređenje rodne ravnopravnosti u regionu. Nadovezujući se na dosadašnja dostignuća YMI, ova faza projekta će se fokusirati na institucionalizaciju i održivost, rad sa ministarstvima i institucijama za osiguranje kvaliteta za akreditaciju Programa Y i integraciju obrazovanja životnih veština u nacionalne nastavne planove i programe. Proširiće svoju implementaciju pilotiranjem prilagođenih programa u osnovnim školama i popravnim ustanovama, jačanjem saradnje sa pedagoškim i nastavnim fakultetima i maksimiziranjem upotrebe onlajn alata kako bi se obezbedio kontinuitet programa uprkos pandemiji COVID-19. CARE-ov program rodno transformativnih životnih veština koji se ogleda u Programu Y doprineće stvaranju pozitivnih i miroljubivih društava za mlade u Srbiji, na Kosovu, u Albaniji i Bosni i Hercegovini, koji prihvataju i promovišu rodnu ravnopravnost i nenasilje.

Rezultati projekta:

  1. Osnovne škole, srednje škole i univerziteti su opremljeni da efikasno organizuju i vode implementaciju CARE-ovog programa životnih veština (Program Y) za podršku mladima u njihovom sigurnom prelasku u odraslo doba;
  2. Kazneno-popravne ustanove za maloletnike pilotiraju CARE-ov program životnih veština prilagođen za mlade u riziku (Program Y Plus) kako bi se sprečila radikalizacija i dao doprinos resocijalizaciji;
  3. Zajednice su mobilisane i preuzimaju aktivnu ulogu u pokretanju promene obrazovne politike, osiguravajući snažniji glas javnosti za mlade unutar Future 4 You(th) pokreta.
  4. Vladina tela osnažena su da razviju strategije za institucionalizaciju programiranja životnih veština kroz procese konsultacija s više aktera u procesima donošenja odluka;

Projekat sprovodi CARE u saradnji sa sedam lokalnih partnerskih organizacija: Centar E8 i SMART Kolektiv iz Srbije, SIT i YMCA sa Kosova, Act for Society Center iz Albanije, Institut Perpetuum Mobile iz Bosne i Hercegovine i Status M iz Hrvatske;
Ciljne grupe i korisnici:

  • Najmanje 200 predstavnika relevantnih institucija;
  • 500 nastavnika srednjih i osnovnih škola;
  • 160 zaposlenih u socijalnoj zaštiti;
  • 47.800 mladih od 11 do 30 godina u osnovnim školama, srednjim školama, univerzitetima, kao i mladi u zajednicama;
  • Najmanje 17.000 lokalnih aktera u mobilisanim zajednicama i najmanje 30 predstavnika sedam lokalnih partnerskih organizacija.

Ukupno 65.690 direktnih korisnika.

Država / Regija:

Zapadni Balkan

Implementacija:

1. mart 2021. – 29. februar 2024

Partneri:

Center E8 - Belgrade
YMCA
Act for Society – Tirana
Institute Perpetuum Mobile – Banja Luka
SMART kolektiv Belgrade
SIT
Status M

Donator:

ADC - Austrian Development Cooperation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023