SDC komponenta

Projekt Inicijativa mladića – promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) je započet 01.12.2017. godine i podržan je od strane Vlade Švicarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg.

Inicijativa mladića II nadovezuje se na CARE-ove sve obuhvatne i programske napore u borbi protiv međuljudskog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem kod mladih. Projekt Inicijativa mladića II će se implementirati u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i u tri županije Federacije Bosne i Hercegovine (Hercegovačko-neretvanska županija, Kanton Sarajevo i treća županija koja će biti izabrana u prvom kvartalu prve projektne godine nakon sprovođenja procjene koja odražava interes lokalnih partnera i nadležnih ministarstava koja bi trebalo da budu uključena i da surađuju). Ovaj projekt će biti usmjeren na mlade, naročito na mladiće koji su podložni nasilju i na njihovo antisocijalno ponašanje putem jačanja relevantnih vještina, znanja i stavova koji vode ka poboljšanju ponašanja povezanih sa rodno ravnopravnim normama i nenasiljem.

Ovaj projekt ima za cilj povećanje i uključivanje ranijih dostignuća vezanih za implementaciju Programa rodno transformativnih životnih vještina ili skraćeno Programa Y, putem ciljnog zagovaranja i bliske suradnje sa relevantnim zainteresiranim stranama kroz podršku izgradnje pokreta/koalicija kroz razvoj novih saveza koji uključuju roditelje i građane u podržavanju obrazovnih programa za životne vještine usmjerene na rodnu ravnopravnost. Relevantne zainteresirane strane uključuju ministarstva obrazovanja na entitetskim i županijskim nivoima, gender agencije, akademske institucije, srednje škole, edukatore, medije i druge relevantne zainteresirane strane.

Krajnji cilj projekta je da se poveća prihvatanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova kod mladića i djevojaka u Bosni i Hercegovini.

Intervencija ima za cilj da se bavi štetnim životnim stilovima koji utječu kako na mladiće tako i na djevojke. Također, naša je namjera u ovoj fazi da utječemo na društvene pokrete i koalicije građana sa ciljem da se vlada podstakne da aktivno promovira/bavi se pitanjem rodne ravnopravnosti, prevencije rodno zasnovanog nasilja, životnih vještina i zdravstvenog obrazovanja u školama. Kroz rad sa lokalnim nevladinim organizacijama aktivnim u promoviranju rodne ravnopravnosti i razvoju mladih doprijeće se do većeg procenta mladih ljudi sa ciljem da nauče važne životne vještine, a time i da primijene u praksi rodno ravnopravnije stavove i ponašanja. U suradnji i sinergiji sa drugim sličnim inicijativama koje sprovodi vlada i druge lokalne i međunarodne nevladine organizacije, ovaj projekt bi doprinio ukupnom smanjenju nasilnih incidenata u školi i zajednici koji uključuju mlade, kao i povećanju zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih stavova i ponašanja navedenih od strane ciljanih grupa mladih ljudi.

Projekt bi se nadovezao na uspjeh prve faze i doprinio ostvarivanju pozitivnih promjena u stavovima i ponašanjima mladih ljudi srednjoškolskog uzrasta koje se direktno odnose na zdravlje, nasilje, ekstremizam i rodnu ravnopravnost. Ovo bi se uradilo putem rješavanja ovih problema na više nivoa kroz pet glavnih pravaca intervencije:

  1. povećanje kapaciteta osoblja omladinskih organizacija sa ciljem da predstave naš specijalizirani kurikulum, Program Y i Program Y+ socijalno marginaliziranim populacijama, mladim ljudima koji ne pohađaju školu i mladim prestupnicima i program Y++, prilagođeni program Y, učenicima viših razreda u osnovnim školama;
  2. povećanje broja županijskih i/ili entitetskih ministarstava koji akreditiraju program i podržavaju njegovo širenje u više škola;
  3. razvoj novih online alata i promoviranje upotrebe tehnologije za razvoj jeftinih modela za implementaciju i evaluaciju u ciljanim školama;
  4. podizanje svijesti i mijenjanje stavova mladih ljudi prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i rodne ravnopravnosti, i
  5. pružanje podrške i/ili uključivanje postojećih koalicija nevladinih organizacija i građana da se zalažu za sveobuhvatno obrazovanje iz oblasti životnih vještina u školama.

CARE se oslanja na lekcije naučene iz CARE-ovog dosadašnjeg rada koji je uključivao mlade, rod i obrazovanje, koristeći kako istraživanje tako i evaluaciju u izradi predloženih intervencija. Predviđa se da će u toku trogodišnjeg perioda implementacije više od 30 škola sudjelovati u ovom projektu, da će projekt direktno doprijeti i do 10.000 mladih ljudi a indirektno do oko 50.000. Mreža posvećenih i kompetentnih omladinskih organizacija i aktivista, zajedno sa aktivnim angažmanom nadležnih vladinih institucija na svim nivoima, će izgraditi čvrstu osnovu za održivost i uticaj glavnih ciljeva projekta. Na taj način, ova inicijativa će doprinijeti dugoročnom cilju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji će biti lično i profesionalno osposobljeni da djeluju kao agenti promjena u svojim zajednicama, regionima i državama, što vodi ka pozitivnijoj budućnosti.

Trajanje:

1.12.2017 – 30.11.2020

Partneri:

Asocijacija XY
Perpetuum Mobile
Youth Power

Podržali:

The Government of Switzerland
ADC - Austrian Development Cooperation
OAK - OAK Foundation
CARE
  • Kategorije

  • Nove objave

  • Arhiva