SDC komponenta

Trajanje:

Januar 2021 – Decembar 2023

Partneri:

Institute for Population and Development
Youth Power
Perpetuum Mobile

Podržali su:

The Government of Switzerland
CARE Njemačka

Projekat Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI): Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III,  započet je 01. januara 2021. godine i podržan je od strane Vlade Švajcarske i CARE Njemačka.

Rodno transformativno programiranje u okviru projekata Inicijativa mladića započetih 2006. godine i podržanih od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u posljednje dvije faze (2014-2017; 2017-danas) dalo je izuzetan doprinos omogućavanju pozitivnih i mirnih društava i zdravog okruženja za mlade ljude u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i u regionu Zapadnog Balkana u saradnji sa Austrijskom razvojnom kooperacijom, CARE-om Njemačka i Oak Fondacijom iz Švajcarske.

Treća faza (2021-2023) je fokusirana na kreiranje opipljivih i dugoročnih sistematskih rješenja, a ključna će biti zvanična integracija Programa Y (za srednje škole) i Programa E (za više razrede osnovnih škola) kao dio obaveznog nastavnog plana i programa nakon završetka projekta u cijeloj Bosni i Hercegovini kao rezultat intenzivne saradnje sa ministarstvima obrazovanja (Ishod 1). CARE i njegovi partneri Institute for Population and Development iz Sarajeva, Institut Perpetuum Mobile iz Banjaluke i Youth Power/Snaga mladih iz Mostara nastaviće da grade projekat na dostignućima prve dvije faze i da osiguravaju realizaciju adekvatnih rješenja koja će trajati i nakon završetka projekta.

Treća faza YMI-a je snažno fokusirana na stvaranje povoljnog okruženja za dugoročno sistematsko rješenje za obrazovanje učenika/ca srednjih i osnovnih škola iz oblasti životnih vještina. Svi napori će se udružiti kako bi se postigao opšti cilj koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade u Bosni i Hercegovini, koje podržava rodnu ravnopravnost, poboljšava zdravlje i smanjuje interpersonalno nasilje.

Za nadogradnju i poboljšavanje ranijih dostignuća, YMI faza III posebno (specifičan cilj) podržava obrazovne institucije da u potpunosti usvoje nastavne planove i programe iz oblasti životnih vještina i omoguće edukatorima/kama da podrže mlade u razvoju zdravog, nenasilnog i rodno ravnopravnog ponašanja i na taj način olakšaju njihov nesmetan prelaz iz adolescencije u odraslo doba.

To će se postići radom na institucionalizaciji, standardizaciji i osiguranju kvaliteta sveobuhvatnog Programa Y u srednjim školama, kao i pilotiranjem i primjenom Programa E za obrazovanje o zdravim životnim stilovima u osnovnim školama u BiH. Dalje, YMI III će nastaviti da krči put društvenim promjenama u BiH prikupljajući podršku za izgradnju pokreta/koalicija stvaranjem novih saveza koji uključuju nastavnike/ce i profesore/ke, roditelje, univerzitete, predstavnike/ce medija, mlade ljude i građane/ke u pružanju podrške programu obrazovanja iz oblasti životnih vještina koji je fokusiran na rodnu ravnopravnost.

Očekujemo da će program direktno doprijeti do 10.000 učenika/ca osnovnih i srednjih škola, kao i do 300 nastavnika/ca i profesora/ki tokom trogodišnjeg perioda. Što se tiče univerziteta, 100 studenata će proći kroz program Y, dok će 20 članova akademskog osoblja biti angažovano na integrisanju Programa Y u univerzitetski nastavni plan i program. Aktivnosti kampanje i aktivnosti YMI pokreta trebalo bi da dopru do 200.000 ljudi uglavnom u 8 ciljnih zajednica, ali i širom zemlje.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023