SDC komponenta

Projekat Inicijativa mladića – promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) je započet 01.12.2017. godine i podržan je od strane Vlade Švajcarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Nemačka-Luksemburg.

Inicijativa mladića II nadovezuje se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN), kao i za poboljšanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini kao i za rad na pitanjima prevencije u vezi sa ekstremizmom i nasiljem među mladima. Projekat Inicijativa mladića II će se implementirati u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i u tri kantona Federacije Bosne i Hercegovine (Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo i treći kanton koji će biti izabran u prvom kvartalu prve projekatne godine nakon sprovođenja procene koja odražava interes lokalnih partnera i nadležnih ministarstava koja bi trebalo da budu uključena i da sarađuju). Ovaj projekat će biti usmeren na mlade, naročito na mladiće koji su podložni nasilju i na njihovo antisocijalno ponašanje putem jačanja relevantnih veština, znanja i stavova koji vode ka poboljšanju ponašanja povezanih sa rodno ravnopravnim normama i nenasiljem.

Ovaj projekat ima za cilj povećanje i uključivanje ranijih dostignuća vezanih za implementaciju Programa rodno transformativnih životnih veština ili skraćeno Programa Y, putem ciljnog zagovaranja i bliske saradnje sa relevantnim zainteresovanim stranama kroz podršku izgradnje pokreta/koalicija i kroz razvoj novih saveza koji uključuju roditelje i građane u podržavanju obrazovnih programa za životne veštine usmerene na rodnu ravnopravnost. Relevantne zainteresovane strane uključuju ministarstva obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima, gender agencije, akademske institucije, srednje škole, edukatore, medije i druge relevantne zainteresovane strane.

Krajnji cilj projekata je da se poveća prihvatanje zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova kod mladića i devojaka u Bosni i Hercegovini.

Intervencija ima za cilj da se bavi štetnim životnim stilovima koji utiču kako na mladiće tako i na devojke. Takođe, naša je namera da u ovoj fazi utičemo na društvene pokrete i koalicije građana sa ciljem da se vlada podstakne da aktivno promoviše/da se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti, prevencije rodno zasnovanog nasilja, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama. Kroz rad sa lokalnim nevladinim organizacijama aktivnim u promovisanju rodne ravnopravnosti i razvoju mladih dopreće se do većeg procenta mladih ljudi sa ciljem da nauče važne životne veštine, a time i da u praksi primene rodno ravnopravnije stavove i ponašanja. U saradnji i sinergiji sa drugim sličnim inicijativama koje sprovodi vlada i druge lokalne i međunarodne nevladine organizacije, ovaj projekat bi doprineo ukupnom smanjenju nasilnih incidenata u školi i zajednici koji uključuju mlade, kao i povećanju zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih stavova i ponašanja navedenih od strane ciljnih grupa mladih ljudi.

Projekat bi se nadovezao na uspeh prve faze i doprineo ostvarivanju pozitivnih promena u stavovima i ponašanjima mladih ljudi srednjoškolskog uzrasta koje se direktno odnose na zdravlje, nasilje, ekstremizam i rodnu ravnopravnost. Ovo bi se uradilo putem rešavanja ovih problema na više nivoa kroz pet glavnih pravaca intervencije:

  1. povećanje kapaciteta osoblja omladinskih organizacija sa ciljem da predstave naš specijalizovani kurikulum, Program Y i Program Y+ socijalno marginalizovanim populacijama, mladim ljudima koji ne pohađaju školu i mladim prestupnicima i program Y++, prilagođeni program Y, učenicima viših razreda u osnovnim školama;
  2. povećanje broja kantonalnih i/ili entitetskih ministarstava koji akredituju program i podržavaju njegovo širenje u više škola;
  3. razvoj novih online alata i promovisanje upotrebe tehnologije za razvoj nisko budzetnih modela za implementaciju i evaluaciju u ciljanim školama;
  4. podizanje svesti i menjanje stavova mladih ljudi prema različitim aspektima zdravlja, nasilja i rodne ravnopravnosti, i
  5. pružanje podrške i/ili uključivanje postojećih koalicija nevladinih organizacija i građana da se zalažu za sveobuhvatno obrazovanje iz oblasti životnih veština u školama.

CARE se oslanja na lekcije naučene iz CARE-ovog dosadašnjeg rada koji je uključivao mlade, rod i obrazovanje, koristeći kako istraživanje tako i evaluaciju u izradi predloženih intervencija. Predviđa se da će u toku trogodišnjeg perioda implementacije više od 30 škola učestvovati u ovom projektu, da će projekat direktno dopreti i do 10.000 mladih ljudi a indirektno do oko 50.000. Mreža posvećenih i kompetentnih omladinskih organizacija i aktivista, zajedno sa aktivnim angažmanom nadležnih vladinih institucija na svim nivoima, će izgraditi čvrstu osnovu za održivost i uticaj glavnih ciljeva projekata. Na taj način, ova inicijativa će doprineti dugoročnom cilju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji će biti lično i profesionalno osposobljeni da deluju kao agenti promena u svojim zajednicama, regionima i državama, što vodi ka pozitivnijoj budućnosti.

Duration:

1.12.2017 – 30.11.2020

Partners:

Asocijacija XY
Perpetuum Mobile
Youth Power

Supported by:

The Government of Switzerland
ADC - Austrian Development Cooperation
OAK - OAK Foundation
CARE
  • Категорије

  • Скорашњи чланци

  • Архиве