Izgradnja informacione baze o mladićima na zapadnom Balkanu

22 Juna, 2017 Kampanje

Slika koja proizlazi iz podataka dobijenih putem Inicijative mladića (YMI) naglašava nekoliko prioritetnih problema u vezi sa mladićima:

  • Mladići su sve više seksualno aktivni unutar ove starosne grupe, ali imaju ograničeno razumijevanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja;
  • Dok je upotreba kondoma prilikom prvog seksualnog odnosa relativno visoka (u poređenju sa mladićima u drugim zemljama), postoji potreba da se poveća dosljedna upotreba kondoma;
  • Većina mladića je uključena u višestruko rizična ponašanja, uključujući pušenje, pretjerano pijenje alkohola i, u manjoj mjeri, korištenje droga (najčešće marihuane). Pored toga što sama po sebi predstavljaju rizik, ovakva ponašanja mogu biti faktor izazivanja rizičnih seksualnih i nasilnih ishoda, a često su i dio vršnjačke kulture;
  • Tačnije, postoji snažna povezanost između konzumacije alkohola i nasilnog ponašanja i usljed toga takva ponašanja su povezana sa specifičnom kulturom maskuliniteta i dio su vršnjačke kulture;
  • Vršnjačko nasilje predstavlja brigu tih mladih ljudi, i kao pojedinaca i kao članova bandi. Mladići se očigledno obraćaju svojim vršnjacima za pomoć, uključujući pomoć u tučama, a zauzvrat su spremni da se bore za svoje vršnjake koji ih i podstiču na borbu. Ovaj zaključak upućuje na izazov i potrebu da se interveniše na nivou vršnjačke kulture (i širih društvenih stavova koji pokreću vršnjačku kulturu), umjesto da se fokusira samo na mladiće kao pojedince.
  • Nasilje nad ženama je na niskom nivou, ali može doći do njegovog povećanja kako mladići stiču sve veće seksualno iskustvo i stupaju u različite tipove odnosa. Međutim, podrška nasilju nad ženama je relativno visoka, posebno kada se ponašanje žena posmatra kao nešto što utiče na čast muškaraca. Opet, ovo ukazuje na rasprostranjenost i na izazov promjene onih normi koje se odnose na mušku čast.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023