Juni 21, 2016

Šta smo sve ?uli na konferenciji MAN2016?

MAN2016: Rod i broj je stru?na konferencija koju je Centar E8, ove godine, organizovao po šesti put. Konferencija okuplja eksperte i  ekspertkinje, koji se – u razli?itim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti kod omladine i održana je od 01-03. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

PRVI DAN

Konferencija je po?ela sesijom “Ko je Pravi muškarac u Srbiji danas?”. Nasilje u školama, na ulicama, na sportskim doga?ajima, prema manjinama ili neistomišljenicima bilo koje vrste postalo je gotovo svakodnevna pojava. Muškarci, kao o?evi, prijatelji, donosioci odluka, lideri, imaju zna?ajnu ulogu u borbi protiv nasilja i svojim angažovanjem u društvu bi trebalo da postanu pozitivni idoli mladih ljudi. Govorili su Zoran Kesi? – novinar, voditelj, TV autor, Marko Somborac – autor stripova , grafi?ki dizajner i ilustrator i Dragan Ili? – novinar.

Dragan Ili?: Mi smo kao zemlja imali dug period kada je ravnopravnost postojala i bio sam ube?en da nešto što je deo društva ne može tako lako da nestane ali to se desilo. Imamo slu?aj pravljenje reality-ija od smrti jedne peva?ice, show programe koje propagiraju neke pogrešne vrednosti i u svemu tome i mladi?i i devojke trebaju da na?u neko svoje mesto, da se odupru tome da ?e ih neko zezati ako su druga?iji, da na?u svoje idole. To nije lako. Važno je prepoznati ako se neko ponaša lepo i pristojno prema drugarima, okolini, devojkama, važno je pohvaliti i dati mu podstrek.

Marko Somborac: Iako su se meni neke stvari podrazumevale, nekad mi je potrebno da me pozovu da budem deo neke kampanje, da popri?am sa ljudima i shvatim da nije kod svih tako. Smatram da je normalno biti ravnopravan u zajednici, da u?estvuješ u životu svog deteta, da se baviš porodicom. Me?utim, ispadne da je to izuzetak, a ne pravilo. Da, zato je bitno pri?ati o ovim temama, o rodnoj ravnopravnosti, o o?instvu, o zajedni?kim u?eš?ima u porodici. Mislim da Pravi muškarci postoje, isto kao i Prave žene to su ljudi koji rade prave i ispravne stvari.

Zoran Kesi?: Pre svega, mislim da je za decu jako bitno da imaju stabilnu porodicu. Ako roditelji stalno gledaju televiziju i reality programe ne možete o?ekivati da dete bude druga?ije. Bez obzira koliko se okolina, drugari i škola trudila, porodica je najvažnija za pravljenje budu?ih pravih muškaraca. Ja sam imao svoje uzore kad sam bio mladji, uglavnom iz sfere sporta i shvatam da sam danas postao uzor nekim novim ljudima. Sve što radim, radim sa grupom divnih ljudi i mi se zajedno trudimo da pravimo stvari koje ?e mo?i da nateraju ljude da razmišljaju ali i da ispromovišemo neke pozitivne i prave vrednosti.

DRUGI DAN

Ovogodišnja konferencija inspirisana je statistikom koja ukazuje na nejednaku raspodelu mo?i izme?u muškaraca i žena, a zamišljena je kao pokušaj da se postavi pitanje: šta je potrebno da bi se pove?ao broj žena na odlu?uju?im društvenim funkcijama, odnosno da bi se promenile porazne statisti?ke cifre koje svedo?e da su žene brojnije isklju?ivo kao žrtve rodno-zasnovanog nasilja, stereotipnih društvenih uloga, odnosno žrtve struktura koje se koriste njihovim nepla?enim radom?

Uvod u ovu temu napravili su nau?nica Marina Blagojevi?, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Dragan Kneževi?, savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Na prvom panelu “ZBIR I KOLI?NIK MUŠKIH PRIVILEGIJA U PATRIJARHATU” pri?ali su Marko Veli?kovi?, aktivista; Radojica Bun?i?, osniva? Muzeja nasilja i Aleksandar Gubaš, aktivista.

Sesija je bila posve?ena pitanjima: koje privilegije uživaju muškarci u savremenom, srpskom društvu, koliko su ih svesni i mogu li se one upotrebiti kao oru?e za rad na razbijanju rodnih stereotipa ili oružje u borbi za ravnopravnost?

Kao oni koji više zara?uju, ?eš?e rade bolje pla?ene poslove, a retko ili skoro nikad one nepla?ene; kao oni u ?ijem se rodu obi?no navode respektabilna zanimanja i oni ?iji hormonski status, fizi?ki izgled, stil odevanja i porodi?ni život, nisu predmet javne rasprave niti “argument” uspomo? kog se njihovi stavovi mogu diskreditovati, muškarci mogu biti poluga koja održava patrijarhat, ali i poluga koja ga može razoriti.

Nakon toga, usledio je panel “SENZACIONALNO SABIRANJE: ŽENE SU LJUDI!” na kome su govorili Tamara Skrozza, novinarka; Antonela Riha, novinarka; Robert ?oban, vlasnik izdava?ke ku?e “Color Press Group” i Ivana Petrovi?, novinarka.

Polaze?i od poznate krilatice: “Feminizam je radikalna ideja o tome da su žene- ljudi”, na ovoj sesiji postavljeno je pitanje zbog ?ega mediji nisu obavešteni o ovom “senzacionalnom otkri?u”?

Sesija je bila posve?ena tretmanu žena u medijima, ali i na?inima na koje mediji oblikuju našu svest, ?ine?i da žene doživljavamo kao inferiorne, podre?ene, manje bitne i izolovane pripadnice društva.

Dobili smo odgovore na neka od pitanja kao što su kako edukovati novinare i novinarke, da u svoj rad uklju?e feministi?ka znanja, kada znamo da su vaspitavani i socijalizovani kao muškarci i žene, mnogo pre nego što su izabrali novinarstvo kao profesiju? Zašto je sociološkinja “rogobatna”, a sluškinja “normalna” re?? Zašto su naga ženska tela na svim bilbordima, a muška islju?ivo u medicinskim i pornografskim ?asopisima? Zašto ?itamo o ljubavnom životu ministarki, a ljubavne živote ministara krijemo kao državnu tajnu? Da li su tabloidi odgovorni za femicid ili je femicid “prirodni” saveznik tiraža?

TRE?I DAN

Tre?i dan konferencije MAN2016 bio posve?en temi o?instva i Super tatama!

Najpre je Udruženje gra?ana “Gnezdo” predstavilo svoje aktivnosti i programe koje razvija, sa posebnim naglaskom na rad sa o?evima.

Predstavljena je publikacija “O?evi u svetu danas: Stanje na Balkanu” koja je razvijena u okviru projekta “De?aci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu” i regionalne “Super tata” inicijative, podržanih od strane CARE International Balkans, austrijske razvojne agencije i Oak fondacije. Publikaciju je predstavila Aleksandra Galonja.

Sociolog Dr Dragan Stanojevi? predstavio je svoje novo istraživanje pod nazivom „Pomaljanje novog o?instva kroz prakse o?eva u Srbiji“.

Dragan Stanojevi?: Problem u našem društvu je nedostatak razli?itih modela roditeljstva i porodi?nih praksi. Oni koji iska?u iz tradicionalnih modela uloga, naj?eš?e kažu da nemaju sa kim da pri?aju o tome osim sa partnerkom. I naše društvo se razvija kao i svako drugo. U tom smislu, došlo je do detradicionalizacije modela bra?nog i porodi?nog života. Brak prosto više nije isti kao što je bio ranije. Što zna?i ako muškarac želi skladan zivot on mora biti usmeren ka partnerci i mora biti deo partnerskog odnosa koji je zaseban od deteta i ali i odgoja deteta. Prosto, trebaju imati ravnopravan odnos.

Na panelu su se prisutnima obratili Slavimir Stojanovi? – dizajner, Dušan ?avi? i Dušan Šaponja – autori popularnih emisija “Marka žvaka” i “Ciklotron”, Miloš Latinovi? – pisac i politikolog.

Svako od njih je pri?ao o svojim iskustvima i o tome šta i u kojoj meri se promenilo u njihovom životu otkad su postali o?evi. Izazovi su postojali, strahovi, sumnje, kao i kod svih parova, ali sve to je prevazi?eno zajedni?kim trudom i brigom.

Ne zaboravite da se vidimo i naredne godine na MAN2017!

Konferencija MAN2016 organizovana je uz podršku Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u Beogradu, CARE International Balkan, Austrian Development Cooperation i OAK fondacije

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive