Filozofija

Mladići kao tinejdžeri na Balkanu demonstriraju brojne rizike i izazove u svakodnevnom životu. Ovo je kritična faza u razvoju adolescentnih dečaka na Balkanu, posebno u pogledu društvenog i vršnjačkog uticaja.

Mladići ispituju i izgrađuju svoje stavove i ponašanje u pogledu muškosti na osnovu tih uticaja. Regionalne tenzije i ekonomska kriza povećavaju neizvesnost u vezi sa budućnošću dečaka uopšte. Mnogi od njih se svakodnevno susreću sa nasiljem, bilo kao žrtve ili kao počinioci. Osim toga, mnogi imaju pristrasne stavove i ponašanje u pogledu roda, što utiče na njihove odnose, te ih izlaže većem riziku od nezdravog načina života.

Ovaj region se i dalje suočava sa nasiljem među mladima, od nasilja u vezi sa nacionalizmom i politikom, rodno zasnovanim i homofobičnim nasiljem, do nasilničkog ponašanja u školama. Patrijarhalna društva su pod snažnim uticajem verskih institucija. Politička elita i mediji i dalje promovišu nezdravu verziju maskuliniteta za mlade muškarce – često sa negativnim posledicama po mlade ljude u celom regionu.

Verujemo da se bavljenjem pitanjem rodne nejednakosti i promovisanjem zdrave verzije maskuliniteta i muškosti, dečacima/mladićima pruža prilika da ostvare svoj puni potencijal u društvu. U društvima gde je rodna ravnopravnost najviše rasprostranjena, prednosti i za muškarce i za žene posmatraju se kroz ravnopravnije odnose, bolje zdravlje muškaraca i veća ljudska prava za sve građane.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023